Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolny w Ładzyniu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.spladzyn.stanislawow.pl

Treść strony

Załącznik nr 1

do uchwały nr /2017/2018

z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

 

 

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Ładzyniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu.
 2. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest szkołą publiczną i wchodzi w skład Zespołu Szkolnego w Ładzyniu.
 3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy szkoły:

Zespół Szkolny

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. K. K. Baczyńskiego

w Ładzyniu

ul. Szkolna 4, 05-304 Stanisławów

Tel. 25-757-50-96

Regon 001128357 NIP 822-14-70-317

 1. Siedzibą szkoły jest wieś Ładzyń.
 2. Adres szkoły: ul. Szkolna 4, 05-304 Stanisławów.
 3. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Borek Czarniński, Czarna, Lubomin, Ładzyń, Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińska, Wólka Konstancja.

 

 •  
 1. Szkoła jest placówką publiczną działającą na podstawie aktów prawnych powszechnie obowiązujących, niniejszego statutu oraz innych aktów prawnych wewnątrzszkolnych.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Stanisławów z siedzibą w Stanisławowie.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. Szkoła jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 3

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu,

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu,

3) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny zorganizowany przy Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu,

4) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Ładzyniu,

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu,

6) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

7) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu,

8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

9)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Stanisławów,

10) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
 2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
 3. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 1. szkolny zestaw programów nauczania oraz wychowania przedszkolnego, który obejmuje całą działalność dydaktyczną szkoły;
 2. program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

4. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

5. Zadania określone w ust. 2 dotyczą:

1) wprowadzania uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

6. Cele szkoła realizuje poprzez:

1) propagowanie oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych w zakresach takich jak m.in.: higiena psychiczna, sylwetka ciała, kondycja fizyczna, profilaktyka chorobowa, higiena osobista;

2) promowanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu;

3) uświadomienie młodych ludzi na temat zagrożeń cywilizacyjnych wpływających na stan fizyczny i psychiczny organizmu;

4) promowanie sięgania po wsparcie specjalistów w przypadku trudności samodzielnego poradzenia sobie z problemem np. otyłości, depresji, stresu;

5) informowanie o szkodliwości substancji psychoaktywnych, wpływie na organizm człowieka, system rodzinny i społeczny osoby uzależnionej;

6) kreowanie postawy asertywności w odmawianiu;

7) wspieranie uczniów pochodzących z rodzin z dysfunkcjami z problemem uzależnień, przemocy, opuszczenia;

8) uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem w sposób konstruktywny;

9) informowanie na temat miejsc, w których można uzyskać fachową pomoc w zakresie problemów związanych z uzależnieniami i ich pochodnymi.

 

§ 5

1. Cele i zadania określone w przepisach prawa oraz § 4 niniejszego statutu szkoła realizuje z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia m. in. przez:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;

2) organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się:

a) procesy edukacyjne w szkole planowane są w sposób, który służy rozwojowi uczniów,

b) uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania,

c) informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój,

d) nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się,

e) nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału,

f) nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

3) nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej:

a) w szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,

b) uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

c) podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji,

d) w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

4) stwarzanie sytuacji, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych     aktywności;

5) kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych poprzez realizowanie działań wychowawczych i profilaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów i środowiska lokalnego;

6) wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji m. in. przez  prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych;

8) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni pedagogiczno-psychologicznych;

9) współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz wspierającymi szkołę;

10) pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły.

2. W celu realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, świetlicy; spełniających wymogi wskazane w odrębnych przepisach; Sali gimnastycznej i urządzeń sportowych, placu zabaw oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

 

ROZDZIAŁ III

BEZPIECZEŃSTWO

§ 6

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez m.in.:

 1. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 2. odpowiednią organizację imprez i wycieczek poza terenem szkoły;
 3. dyżury nauczycieli w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem dyżurów;
 4. omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą oraz innych;
 5. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 6. zapewnienie uczniom pobytu w świetlicy szkolnej;
 7. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 8. zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej;
 9. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów;
 10. systematyczną kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;
 11. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 13. organizację okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp i udzielania pierwszej pomocy;
 14. natychmiastową reakcję nauczyciela na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 15. zwrócenie się  pracownika obsługi szkoły  do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie dyrektora szkoły;
 16. niezwłoczne zawiadomienie przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju m. in.  poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY

§ 7

 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski;

 1. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszym statutem.

 

§ 8

1. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały  rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

12) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 1. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 2. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 1. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

5. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go upoważniony do tego nauczyciel.

 

§ 9

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 7. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 10

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2.  projekt planu finansowego szkoły;
 1. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 2. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

4 Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

5 Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

6. W przypadku określonym w ust. 4, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

§ 11

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 12

1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa m. in. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę  oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-  profilaktycznego szkoły;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4.

 

§ 13

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną sekcję wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania sekcji wolontariatu, w tym sposób organizacji i realizacji działań, w szkole określa regulamin samorządu uczniowskiego.

§ 14

 

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 2. Podjęcie działalności w szkole wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

§ 15

 

 1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
 2. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
  w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 3. Organy szkoły wymienione w § 7 współdziałają we wszystkich sprawach wychowania, opieki  i kształcenia uczniów.
 4. Formami współdziałania są:
 1. bieżąca wymiana informacji;
 2. wspólne opracowanie planów pracy szkoły i uwzględnienie w nich wniosków zgłaszanych przez poszczególne organy szkoły;
 3. cykliczne omawianie i aktualizacja planów pracy szkoły na zebraniach rady rodziców, samorządu uczniowskiego i posiedzeniach rady pedagogicznej;
 4. możliwość udziału w zebraniu organu przedstawicieli innego organu.
 1. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności.

 

§ 16

 1. Konflikty pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od dnia pisemnego zawiadomienia o powstaniu konfliktu. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
 2. W przypadku, gdy stroną konfliktu jest dyrektor, każdy z pozostałych organów deleguje po dwóch swoich przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygnięcia danego sporu. Komisja rozstrzyga spór w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od dnia jej powołania. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.
 3. Na pierwszym posiedzeniu komisji, o której jest mowa w ust. 2, komisja może zdecydować o wyłączeniu z udziału w pracach komisji przedstawicieli samorządu uczniowskiego.
 4. W pracach komisji, o której jest mowa w ust. 2, uczestniczy dyrektor lub osoba, która go reprezentuje.

 

ROZDZIAŁ V

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

§17

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.

2. Szkoła udziela wsparcia m. in. przez:

1) organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) zapewnianie pobytu w świetlicy szkolnej;

3) organizowanie pomocy materialnej we współpracy z GOPS-em;

4) informowanie właściwych instytucji o potrzebie pomocy czy o sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu ucznia;

5) współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz udzielającymi pomocy dzieciom i młodzieży.

 

§ 18

 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeby  objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikają w szczególności z:
 1. niepełnosprawności:
 2. niedostosowania społecznego;
 1. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 2. zaburzenia zachowania  lub emocji;
 3.  szczególnych uzdolnień;
 1. specyficznych trudności w uczeniu się;
 2.  deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowej;
 1. choroby przewlekłej;
 2.  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 1. niepowodzeń edukacyjnych;

10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny; sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi:

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog, logopeda, doradca zawodowy oraz terapeuci pedagogiczni.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 1. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 2.  innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 1. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia;
 2.  rodziców ucznia;
 1. dyrektora szkoły;
 2. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 1. higienistki szkolnej;
 2. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 1. asystenta edukacji romskiej;
 2. pomocy nauczyciela;
 3. asystenta nauczyciela lub osoby nie będącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć lub asystenta wychowawcy świetlicy;
 4. pracownika socjalnego;
 5. asystenta rodziny;
 6. kuratora sądowego;
 7. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem  oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 1. klas terapeutycznych,
 2. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 3. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 4. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 5. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 6. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 7. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 8. porad i konsultacji;
 9. warsztatów.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, które prowadza nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści

§ 19

1.    Uczniowi niepełnosprawnemu z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

§ 20

 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Mińsku Mazowieckim oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży;

3) diagnozowania potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny lub inny wyznaczony nauczyciel.

 

§ 21

 1. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stanisławowie w celu zorganizowania pomocy materialnej i wsparcia uczniowi i jego rodzinie w formie:
 1. dofinansowanie lub sfinansowanie obiadów uczniom;
 2. udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;
 3. dofinansowanie do wyjazdów, wycieczek;
 4. wsparcie psychologa dla rodzin potrzebujących pomocy
 5. zorganizowanie prelekcji, warsztatów, szkoleń z psychologiem dla uczniów i rodziców;
 6. udział w działaniach profilaktycznych.

 

§ 22

 1. Szkoła współpracuje z Policją w Stanisławowie przede wszystkim w zakresie działań profilaktycznych i interwencyjnych przez:
 1. Szkolenia, prelekcje, spotkania z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii dla uczniów i rodziców;
 2. informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
 3. udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły;
 4. działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 23

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się  początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.  Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

3. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły, które ukończyły 7 lat na podstawie zgłoszenia rodziców.

4. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

5. Na wniosek rodziców naukę w szkole  może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej , albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

6. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

9. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 6, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

10. Na wniosek rodziców, dyrektor może zezwolić dziecku, które mieszka w obwodzie szkoły, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Dyrektor określa formy spełniania obowiązku szkolnego. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub kończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

11. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

§ 24

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VIII.
 3. Edukacja szkolna podzielona jest na dwa etapy edukacyjne:

1) etap I– klasy I- III, tzw. edukacja wczesnoszkolna;

2) etap II– klasy IV –VIII.

§ 25

 1. Zajęcia edukacyjne w oddziale przedszkolnym i klasach I-III prowadzone są w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 2. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału przedszkolnego, klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.
 3. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4 zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 4. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym lub w  klasach  I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale przedszkolnym lub w klasach I-III zostanie zwiększona zgodnie powyższymi przepisami w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 6. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 8. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 9. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

§ 26

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Corocznie organizację roku szkolnego określa kalendarz roku szkolnego zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny ogłoszony przez MEN.

 

    § 27

 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym rok szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 8 dni.
 2. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3.
 3. W dniach, o których mowa ust. 3, w szkole organizowane są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
 4. Rodzice uczniów są informowani o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 3.

 

§ 28

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w odrębnych przepisach.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 29

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

 

§ 30

 1. Oddział należy dzielić na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki, jeżeli liczba uczniów w oddziale jest większa od 24.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów w klasach IV – VIII.
 3. Organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na podział uczniów w oddziale innym niż zapis ust. 1 i 2.

§ 31

 

 1. Jeżeli w szkole organizowane jest nauczanie w klasach łączonych, to:
 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
 2. w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
 3. w klasach IV-VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
 4. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.

 

 § 32

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,
 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 1. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 2. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3.  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 4. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego:
 1. organizowane dla uczniów klas VII i VIII,
 2. realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, organizowane w trybie określonym w tych przepisach.

3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne.

§ 33

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach klasowych, oddziałowych lub międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

 

§ 34

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań  wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 35

 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

§ 36

 1. W oddziale przedszkolnym i szkole naukę religii organizuje się na życzenie rodziców.
 2. Zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia oddziału przedszkolnego oraz tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 4. Rodzice mogą zrezygnować z udziału swojego dziecka w nauce religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia złożonego do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 5. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 6. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
 7. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 8. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
  z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.
 9. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w bibliotece szkolnej.
 10. Jeżeli zajęcia z religii przydzielone są uczniom na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczniowie mogą rozpocząć lekcje później lub zakończyć wcześniej na wniosek rodzica.
 11. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii w szkole nie może być powodem dyskryminacji uczniów przez kogokolwiek lub w jakiejkolwiek formie.
 12. Nauka religii innego wyznania może być zorganizowana na terenie szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 37

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

5. Uczeń uczestniczący w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” otrzymuje wpis na świadectwie „uczestniczyła/uczestniczył”.

 

§ 38

1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących;

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców;

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy.

 

§ 39

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego potrzebujących.

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

§ 40

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią.
 2. Nadzór nad biblioteką pełni dyrektor.
 3. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 4. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
 1. kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
 2. stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

5. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.

6. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b) tworzenie aktywu bibliotecznego,

c) informowanie o aktywności czytelniczej,

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

f) przygotowywanie uczniów do konkursów czytelniczych, recytatorskich.

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,

b) organizowanie wystawek tematycznych,

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

g) umożliwienie korzystania z internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.

3) rodzicami, poprzez:

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) umożliwienie korzystania z internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d) udostępnianie statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego.

4) innymi bibliotekami, poprzez:

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

 

§ 41

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 42

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. W szkole funkcjonują następujące stanowiska pracy:
 1. nauczyciel;
 2. pedagog szkolny;
 3. logopeda;
 4. bibliotekarz;
 5. doradca zawodowy;
 6. sekretarka szkoły;
 7. intendent;
 8. pomoc nauczyciela;
 9. kucharka;
 10. sprzątaczka;

11) palacz.

5. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę określają odrębne dokumenty.

§ 43

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 2. Nauczyciel realizuje obowiązki wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i w aktach prawnych wewnątrzszkolnych.
 3. Do zadań nauczyciela należy m. in:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

4. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę  przez:

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji oraz zajęć;

2) kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów;

3) niepozostawianie uczniów bez opieki podczas zajęć;

4) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich, zwłaszcza przez:

a) niezwłoczne, po dzwonku na przerwę, udanie się na dyżur,

b) nieopuszczenie pod żadnym pozorem miejsca dyżurowania bez zapewnienia uczniom opieki,

4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;

5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby zawiadomienie dyrektora lub pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych;

6) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

7) systematyczne kontrolowanie pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia;

8) samodzielne usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne zgłoszenie o zagrożeniu dyrektora;

9) przestrzeganie przepisów bhp.

5. Do zadań nauczycieli należy także:

1) diagnozowanie umiejętności, możliwości i potrzeb uczniów;

2) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) rzetelna i efektywna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub kształcenia ogólnego, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w programem nauczania;

5) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

6)    zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu ucznia, częsta ocena wiadomości i umiejętności, informowanie ucznia i jego rodziców o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych, o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach i niepowodzeniach szkolnych;

7)    wnioskowanie w sprawach oceny zachowania uczniów, nagradzania i karania;

8)    realizowanie treści programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na zajęciach realizujących podstawę programową oraz podczas działalności opiekuńczo-wychowawczej,

9)    rzetelne przygotowywanie się do zajęć;

10)  wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, które posiada szkoła, służących kreowaniu właściwych postaw uczniów na miarę społeczeństwa informatycznego;

11)  zapoznawanie uczniów z technikami uczenia się i sposobami korzystania z różnych źródeł informacji;

14)  rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

15)  stała współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami oraz dyrektorem szkoły w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

16)  tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno- wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej;

17)  kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego, kraju;

18)  udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowywaniu się do sprawdzianu, konkursów przedmiotowych i pozaprzedmiotowych;

19)  dbałość o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania danego przedmiotu, estetykę i wystrój w przypisanej klasopracowni;

21)  aktywny udział w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał oraz w pracach zespołów powołanych przez dyrektora szkoły;

22)  doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, udoskonalanie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy;

23)  aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie zewnętrznych form doskonalenia zawodowego;

26)  stosowanie rozwiązań metodycznych, które zapewnią rozwój intelektualny i emocjonalny uczniom o różnym typie inteligencji;

27)  informowanie rodziców uczniów o postępach w nauce;

28)  dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

29)  indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

30)  troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

 

 

§ 44

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy m.in.:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

1)

 1.  

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na zajęciach z wychowawcą;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków oraz organizacja zebrań klasowych i tzw. dni otwartych zgodnie z harmonogramem szkolnym lub w miarę bieżących potrzeb w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych uczniów,

b) podejmowania wspólnych działań wychowawczych,

c) informowania rodziców na bieżąco o wynikach nauczania, ocenach oraz problemach opiekuńczo – wychowawczych,

d) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

6. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania zachowania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów;

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie dyrektora o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, wsi,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin zajęć z wychowawcą dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w celu rozbudzania potrzeby czytania u uczniów.

7. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

8. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

9. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

10. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy.

11. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 45

1. Do zadań pedagoga  należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.

§ 46

1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznióww zakresie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

6) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

§ 47

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły,

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznióww zakresie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 48

 1. Do zadań  doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla szkoły podstawowej,

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 49

1.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)    gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2)    udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

3)    przygotowanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

4)    rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

5)    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień recytatorskich;

6)    przygotowywanie uczniów do konkursów recytatorskich, czytelniczych;

7)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej;

8)    planowanie pracy biblioteki szkolnej, analizowanie statystyki wypożyczeni, przygotowywanie sprawozdań z działalności biblioteki;

9)    przygotowywanie wystawek tematycznych, gazetek tematycznie związanych z biblioteką;

10)  organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych;

11)  umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;

12)  dbanie o przyjazną atmosferę w bibliotece;

13)  dbanie o pomieszczenie biblioteczne;

14)  przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

§ 50

1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

 

§ 51

 1. W szkole działają zespoły stałe:
 1. zespół wychowawczy, w którego skład wchodzą wszyscy nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy oddziału,
 2. zespół nauczycieli klas IV-VII, w którego skład wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV-VIII,
 3. zespół nauczycieli 1-3, w którego skład wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w klasach I-III,
 4. zespół wychowania przedszkolnego, w którego skład wchodzą nauczyciele uczący w oddziale przedszkolnym i przedszkolu;
 5. zespoły klasowe – tworzą nauczyciele uczący w jednym oddziale.

§ 52

 

 1. Dyrektor szkoły zarządzeniem może powołać zespoły nauczycieli do realizacji zadań zawartych w niniejszym statucie.
 2. Zespół może być powołany na czas określony lub nieokreślony.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek tego zespołu.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego, o którym jest mowa w ust. 3, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli lub specjalistów szkoły.
 5. W pracach zespołu mogą brać również udział osoby niebędące pracownikami szkoły.
 6. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym według wzoru, który udostępnia dyrektor.
 7. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej. Przewodniczący składa sprawozdanie według wzoru udostępnionego przez dyrektora.

 

§ 53

1. Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół ds. objęcia pomocą ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Przewodniczącym zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, o którym mowa w ust. 1.

3. Członkami zespołu są wszyscy nauczyciele i specjaliści, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne oraz udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Do zadań zespołu należy:

 1. opracowanie Indywidualnego Programu Terapeutycznego na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny, dla ucznia do 30 września danego roku szkolnego,
 2. dokonywanie co najmniej dwa razy w roku okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka;
 3. modyfikowanie programu, o którym jest mowa w pkt 1;
 4. odbywanie co najmniej dwa razy w roku zebrań zespołu.

5. Do zadań przewodniczącego zespołu, o którym jest mowa w ust. 2, należy:

 1. planowanie pracy zespołu;
 2. przekazanie kopii IPETU oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka rodzicom ucznia;
 3. informowanie rodziców ucznia w formie pisemnej o zebraniach zespołu.

 

§ 54

 1. Do zadań pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole należy przede wszystkim:

1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy zgodnie z przydziałem czynności;

2) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku;

3) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych wynikających z umowy o pracę;

4) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych;

5) przejawianie należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące własność szkoły;

6) dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy;

7) przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

8) zapobieganie sprzeniewierzeniu i kradzieżom majątku, zgodnie z potwierdzonym własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, majątek i dokumentację szkolną;

9) niezwłoczne zgłoszenie przełożonemu o przeszkodach i zagrożeniach w miejscu pracy;

10) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy.

2. Do zadań pracowników niebędących nauczycielami związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom należy:

1) obowiązek informowania o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów dyrektora lub nauczycieli;

2) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa, udzielanie pomocy i wsparcia na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

3. Zakres zadań pracowników administracyjno-obsługowych określają imienne przydziały czynności, które znajdują się w teczkach akt osobowych.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 55

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego, czystego, schludnego stroju.

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy:

1) dziewczęta: biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica,

2) chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie.

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów.

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

§ 56

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) pomocy zbiorowej i indywidualnej w przypadku trudności w nauce, problemach rodzinnych bądź koleżeńskich od nauczycieli, wychowawców, samorządu uczniowskiego;

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

18) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

19) pomocy materialnej.

 

§ 57

1. W przypadku naruszenia  praw ucznia skargę pisemnie wraz z uzasadnieniem może złożyć każdy, kto powziął wiedzę o naruszeniu tych praw do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

2. Dyrektor rozpatruje skargę w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia złożenia skargi.

3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

4. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 58

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności,

3) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwienia nieobecności lub spóźnień  najpóźniej w ciągu dwóch tygodni w formie:

a) wpisu rodzica w dzienniczku,

b) usprawiedliwienia ustnego przez rodzica w trakcie rozmowy telefonicznej lub w trakcie rozmowy osobistej;

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły:

a) stosowania form grzecznościowych,

b) wykonywania poleceń osób wymienionych w pkt 10.

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

18) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zgodnie z następującymi zasadami:

 1. uczeń może przynosić do szkoły telefon komórkowy i urządzeni elektroniczne,
 2. telefon lub urządzenie telefoniczne na terenie szkoły ma być wyłączone lub wyciszone i umieszczone w plecaku lub torbie szkolnej.
 3. Jeżeli uczeń chce skorzystać z telefonu lub urządzenia elektronicznego musi poprosić o zgodę nauczyciela.
 4. Uczeń korzysta z telefonu lub urządzenia telefonicznego po wyrażeniu zgody przez nauczyciela, w zakresie i miejscu określonym przez nauczyciela.

19) Jeśli uczeń bez zgody nauczyciela korzysta z telefonu lub urządzenia elektronicznego w sposób niezgodny z pkt b, c, d, nauczyciel:

a) zwraca uczniowi uwagę,

b) prosi o odłożenie telefonu lub urządzenia elektronicznego na biurko nauczyciela,

c) przenosi w obecności ucznia telefon lub urządzenie elektroniczne do gabinetu dyrektora lub do pokoju nauczycielskiego, gdzie przedmiot ten będzie możliwy do odebrania przez ucznia lub jego rodzica po zakończeniu zajęć przez ucznia.

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

§ 59

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

4) dyplom uznania,

5) wpis na stronie internetowej szkoły,

6) list pochwalny od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,

7) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski.

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcie w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.

3. Od przyznanej nagrody, o której jest mowa w ust. 1, uczeń lub jego rodzic mogą  złożyć pisemne zastrzeżenie wraz z uzasadnieniem  do dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o otrzymaniu nagrody.

4. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia zastrzeżenia.

§ 60

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.

2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

3. Uczeń może ponieść następujące kary:

1) upomnienie ustne wychowawcy  klasy,

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły,

3) upomnienie ustne wychowawcy  klasy w obecności uczniów tej klasy,

5) upomnienie ustne dyrektora szkoły w obecności uczniów szkoły,

6) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,

7) nagana dyrektora szkoły.

 

§ 61

 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadku rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu szkoły i gdy zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla pozostałych uczniów oraz gdy formy współpracy z rodzicami ucznia nie przynoszą poprawy zachowania.

 

§ 62

 1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 63

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od nałożonej kary do dyrektora w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o ukaraniu.
 2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odwołania.
 3. Dyrektor może:
 1. utrzymać karę w mocy,
 2. uchylić karę,
 3. zmienić karę na niższą.

4. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

§ 64

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 65

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w wpisem w dzienniku lekcyjnym.

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

 

§ 66

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę bieżącą powinien ją uzasadnić ustnie.

4. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel uzasadnia ocenę śródroczną lub roczną w formie pisemnej w terminie 7 dni od złożenia prośby.

5. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel udostępnia pracę  pisemną lub kontrolną w następujący sposób:

1) w formie fotokopii lub kopii;

2) przekazania oryginału uczniowi, co jest równoznaczne z zobowiązaniem rodzica do podpisania i zwrotu pracy pisemnej.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:

1) egzaminu klasyfikacyjnego,

2) egzaminu poprawkowego,

3) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ustawy

- jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.

 

§ 67

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który:

1) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) posiada orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego;

3) posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§68

1.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowani fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

5.  W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 69

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące,

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

§ 70

 1. Ocenianie bieżące zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się uczyć.

2. W klasach 1-3 przyjmuje się literową skalę ocen bieżących:

 1. A – poziom wysoki: uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza wiedzę, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w dalszej edukacji;
 2. B – poziom średni: uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności programowe, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych i dobrych wyników w dalszej edukacji;
 3. C – poziom zadowalający: uczeń opanował w dobrym stopniu wiadomości i umiejętności programowe, rokuje osiąganie sukcesów w dalszej edukacji, ale wymaga systematycznego doskonalenia i utrwalania wiadomości;
 4. D – poziom niski: uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności programowe, osiągnął kompetencje niezbędne do dalszej edukacji, ale będzie wymagał indywidualnego wsparcia w niektórych funkcjach.

3. W ocenie bieżącej  uczniów  klas I-III można stosować ocenę:

 1. słowną – ustne wyrażenie uznania,  np. znakomicie, brawo, bardzo ładnie, wspaniale, super, robisz postępy itp.;
 2. stempelki oraz znaczki - pełniące funkcję wzmacniającą i motywującą ucznia.

4. Począwszy od klasy IV bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:

1) stopień celujący – 6 otrzymuje uczeń

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

5. Ocena wymieniona w pkt. 6 jest oceną negatywną.

6.  Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

7. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

8. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

a)  w stopniu bardzo wysokim posiadł wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie;

b)samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe.

2) ponadto uczeń może otrzymać ocenę celującą gdy:

a) rozwiązuje zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

b) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.

3) stopień bardzo dobry (5)otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

5) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

6) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

7) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

8) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

9. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania i są udostępnione na stronie internetowej szkoły.

 

§ 71

 1. W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia -ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
 2. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje ucznia, które z form sprawdzania wiedzy i umiejętności będzie oceniał opisowo, a które sumująco.
 3. Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel podaje kryteria do pracy, czyli – co będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia  nauczyciel odnosi się do wcześniej ustalonych kryteriów.

 

§ 72

 1. Formami sprawdzania wiedzy i umiejętności w klasach I-VIII są:

 

 

 

 

 1. Sprawdziany/testy/klasówki, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, w tygodniu mogą się odbyć najwyżej dwa w danej klasie;
 2. Prace pisemne/wypracowanie/referat/prezentacja;
 3. Dyktando – zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem;
 4. Kartkówki – obejmujące materiał najwyżej z trzech ostatnich tematów, nie muszą być zapowiadane, trwające 10-15 minut;
 5. Odpowiedź ustna obejmująca materiał trzech ostatnich lekcji;
 6. Recytacja;
 7. Głośne czytanie;
 8. Praca domowa;
 9. Praca dodatkowa/karta pracy;
 10. Aktywność pozalekcyjna: udział w konkursach, akademiach, zawodach.
 1. Oceny bieżące wystawione za formy pracy wymienione w pkt 1-10 nie są równoważne. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się wpisywanie ocen różnymi kolorami dla podkreślenia stopnia ważności oceny.

 

§ 73

 1. Punkty uzyskane na sprawdzianie/teście/kartkówce przelicza się według następującej skali:
 1. 100-99% - ocena celująca;
 2. 98%-95% - ocena bardzo dobra;
 3. 94%-75% - ocena dobra;
 4. 74%-50% - ocena dostateczna;
 5. 49%-30% - ocena dopuszczająca;
 6. 29%-0% - ocena niedostateczna.
 7. Punkty zaokrągla się na korzyść ucznia, czyli do wyższej oceny.

2. Przy punktach skrajnych w przeliczeniu punktów z pkt 1-6 dopuszcza się dostawianie plus (+) lub minus (-).

3. Przy przeliczaniu procentów na punkty wyniki niepełne zaokrągla się na korzyść ucznia.

§ 74

 1. Uczeń może poprawić każdą ocenę, oprócz oceny z pracy domowej, na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.
 2. Uczeń nieobecny w szkole z przyczyn usprawiedliwionych do zaległego  testu/sprawdzianu/klasówki przystępuje w czasie i miejscu ustalonym z nauczycielem.
 3. Uczeń, który opuścił w dniu klasówki/testu/sprawdzianu/kartkówki lekcje bez usprawiedliwienia otrzymuje ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń nieobecny na lekcji zobowiązany jest do uzupełnienia materiału. Jeśli jest to dłuższa nieobecność formę i termin uzupełnienia ustala z nauczycielem.
 5. Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania:

1) na j. polskim, matematyce, wychowaniu fizycznym – 4 razy w semestrze,

2) na pozostałych przedmiotach – 3 razy w semestrze.

6. Nieprzygotowanie na lekcji oznacza: brak pracy domowej, brak ćwiczenia, zeszytu lub potrzebnych materiałów na lekcje, brak stroju na zajęciach wychowania fizycznego.

 

§ 75

 1. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
 2. W semestrze ocen bieżących z danego przedmiotu nauczyciel stawia dwa razy tyle, co liczba godzin danych zajęć edukacyjnych, ale nie mniej niż 3.
 3.  Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.
 4. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, zebrań w „dni otwartych”, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 30 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.

 

§ 76

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

§ 77

1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi i na tym etapie edukacji obowiązują następujące kryteria ocen z zachowania:

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

A

B

C

D

Uczeń:

 •  Zawsze punktualnie przychodzi do szkoły i usprawiedliwia każdą nieobecność.
 • Systematycznie przygotowuje się do lekcji, zawsze odrabia zadania domowe.
 • Uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole.
 • Wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć.
 • Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
 • Uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne.

 

Uczeń:

 • Stara się punktualnie przychodzić do szkoły i usprawiedliwiać każdą nieobecność.
 • Przygotowuje się do lekcji i zwykle odrabia zadania domowe.
 • Uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole.
 • Wykazuje aktywność podczas zajęć.
 • Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

 

 

Uczeń:

 • Czasami spóźnia się na lekcje.
 • Nie zawsze wykonuje polecenia nauczycieli.
 • Zdarza się, że nie odrobi zadania domowego i nie uzupełni braków wynikających z nieobecności w szkole.
 • Jest mało aktywny podczas lekcji.
 • Czasami przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

 

Uczeń:

 • Często spóźnia się na lekcje.
 • Nie usprawiedliwia nieobecności.
 • Nie wykonuje poleceń nauczycieli, jest bierny podczas lekcji.
 • Jest nieprzygotowany do zajęć i nie odrabia prac domowych.
 • Przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
 • W czasie przerw hałasuje i biega po korytarzu.
 • Bez powodu samowolnie opuszcza zajęcia.

 

 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

A

B

C

D

Uczeń:

 • Aktywnie pełni funkcje w samorządzie klasowym.
 • Starannie wypełnia obowiązki dyżurnego.
 • Z własnej inicjatywy podejmuje prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska (dekoracje klasy, szkoły, dbanie o czystość w klasie i w szkole)
 • Szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą.
 • Bierze udział w konkursach.

Uczeń:

 • Wywiązuje się z pełnienia funkcji dyżurnego w klasie.
 • Podejmuje dodatkowe prace na rzecz klasy.
 • Szanuje mienie swoje, kolegów i szkolne.

 

Uczeń:

 • Nie zawsze wywiązuje się z obowiązków dyżurnego
 • Niechętnie  podejmuje dodatkowe prace w klasie.
 • Nie zawsze szanuje mienie szkolne.

 

Uczeń:

 • Nie angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły.
 • Celowo niszczy mienie szkolne, własność prywatną lub cudzą.
 • Nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków

klasowych i szkolnych.

 

 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły ;

A

B

C

D

Uczeń:

 • Aktywnie uczestniczy w apelach, akademiach i uroczystościach;
 • Zawsze nosi strój galowy na uroczystości szkolne i akademie;
 • Swoją postawą podczas uroczystości stanowi wzór dla innych.

 

Uczeń:

 • Bierze udział w apelach, akademiach i uroczystościach;
 • Nosi strój galowy na uroczystości szkolne i apele.
 • Potrafi właściwie zachować się podczas uroczystości.

 

Uczeń:

 • Nie zawsze uczestniczy w ważnych wydarzeniach szkolnych;
 • Nie zawsze nosi strój galowy na uroczystości szkolne i apele;
 • Zdarza mu się zapominać o właściwej postawie podczas uroczystości.

 

Uczeń:

 • Nie bierze udziału w apelach, akademiach i uroczystościach;
 • Nagminnie zapomina o stroju galowym na uroczystości szkolne i akademie;
 • Niewłaściwie zachowuje się podczas uroczystości.

 

 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

A

B

C

D

Uczeń:

 • Zawsze wypowiada się kulturalnie.
 • Jest wzorem do naśladowania.
 • Nie używa wulgaryzmów;

Uczeń:

 • Wypowiada się kulturalnie.
 • Nie stosuje zaczepek słownych wobec kolegów;

Uczeń:

 • Nie zawsze dba o piękno mowy ojczystej.
 • Czasami ubliża, stosuje zaczepki słowne wobec kolegów;

    Uczeń:

 • Często ubliża, stosuje zaczepki słowne wobec kolegów;
 • Wyraża się wulgarnie.

 

 

 

 

 

5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

A

B

C

D

Uczeń:

 • Bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 • Zawsze przestrzega zasad higieny osobistej;
 • Zawsze reaguje na niebezpieczne zachowania innych uczniów;
 • Nie stosuje przemocy psychicznej i fizycznej.
 • Potrafi w sposób bezpieczny i kulturalny korzystać z Internetu oraz właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia.
 • Aktywnie włącza się w zbiórkę materiałów wtórnych.

Uczeń:

 • Dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych;
 • Przestrzega zasad higieny osobistej;
 • Najczęściej reaguje na niebezpieczne zachowania innych;
 • Włącza się w zbiórkę materiałów wtórnych.
 • Stara się w sposób bezpieczny i kulturalny korzystać z Internetu oraz właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia.

 

Uczeń:

 • Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 • Stara się dbać o higienę osobistą;
 • Nie zawsze reaguje na niebezpieczne zachowania innych;
 • Nie zawsze w sposób bezpieczny i kulturalny korzysta z Internetu.
 • Czasami włącza się w działalność proekologiczną.

 

Uczeń:

 • Swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 • Najczęściej nie dba o higienę osobistą i zdrowie;
 • Opuszcza teren szkoły podczas przerw;
 • Stosuje zaczepki fizyczne wobec kolegów;
 • Przynosi i używa w szkole niebezpieczne przedmioty;
 • papierosy lub towarzyszy palącym;
 • Nie jest zainteresowany działalnością proekologiczną.

 

 

6) godne i kulturalne zachowanie;

A

B

C

D

Uczeń:

 • Podczas zajęć lekcyjnych zawsze stosuje się do ustalonych zasad.
 • W każdej okoliczności używa zwrotów grzecznościowych.
 •  Umie właściwie zachować się w szkole i poza nią.
 • Jest wzorem dla innych uczniów.

 

Uczeń:

 • Zachowuje się kulturalnie w szkole i na wycieczkach.
 • Pamięta o stosowaniu zwrotów grzecznościowych.
 • Dba o schludny wygląd.
 • Nie zaśmieca otoczenia.

 

Uczeń:

 • Bywa, że nie przestrzega ustalonych zasad.
 • Nie zawsze stosuje zwroty grzecznościowe.
 • -zdarza się, że w sposób nieuzasadniony korzysta z telefonu komórkowego, je lub pije na lekcji, żuje gumę…
 • Czasami nie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela.

Uczeń:

 • Nie przestrzega ustalonych zasad na lekcji oraz wycieczkach.
 • Nie stosuje zwrotów grzecznościowych.
 • Często je i pije na lekcji, żuje gumę.
 • Nie dba o własny wygląd i czystość otoczenia.
 • Nie reaguje bądź niewłaściwie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela.

 

 

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

A

B

C

D

Uczeń:

 • Zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 • Z własnej inicjatywy pomaga kolegom w nauce, działa na rzecz innych.
 • Jest tolerancyjny.
 • Zawsze jest prawdomówny.

 

Uczeń:

 • Okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły.
 • Przejawia gotowość do niesienia pomocy innym np. w  nauce
 • Zazwyczaj jest tolerancyjny
 • Stara się mówić prawdę.

 

Uczeń:

 • Nie zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 • Nie zawsze stosuje się do poleceń  nauczyciela i innych pracowników szkoły.
 • Bywa nietolerancyjny.
 • Czasami kłamie i oszukuje.

 

Uczeń:

 • Zachowuje się arogancko w stosunku do innych osób.
 • Lekceważy polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły.
 • Wyśmiewa się z innych.
 • Nie potrafi przyznać się do winy.
 • Nagminnie  kłamie i oszukuje.

 

§ 78

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym statucie.

3. W ocenieniu bieżącym zachowania uczniów wszyscy nauczyciele zobowiązani są do systematycznego uzupełniania dokumentacji szkolnej o wpisy dotyczące pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów na terenie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę.

4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny.

5. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną.

6. W ocenianiu śródrocznym, rocznym i końcowym zachowania wychowawca uwzględnia:

1) samoocenę ucznia;

2) opinię nauczycieli uczących danego ucznia;

3) ocenę kolegów z danej klasy;

4) opinię pedagoga i innych pracowników szkoły.

 

§ 79

1. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
 • bierze udział w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • uczeń jest obowiązkowy i punktualny (bez godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień),
 • zawsze odrabia prace domowe.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi wykazuje się dużą uczciwością i prawdomównością,
 • wyróżnia się postawą społeczną, pomaga organizować akcje społeczne, bierze czynny udział w wolontariacie,
 • wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz klasy,
 • chętnie pomaga koleżankom i kolegom,
 • dba o mienie szkolne i reaguje na przypadki niszczenia go przez innych.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • zawsze nosi strój stosownie do sytuacji,
 • współorganizuje i aktywnie uczestniczy w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • potrafi przedstawić sylwetkę patrona szkoły,
 • zna hymn państwowy i hymn szkoły, zachowuje odpowiednią postawę w czasie śpiewania hymnów,
 • zawsze godnie reprezentuje szkołę w gminie, powiecie, województwie,
 • kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych,
 • dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek oraz w innych sytuacjach życia codziennego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • zawsze dba o kulturę języka własną i rówieśników,
 • zawsze używa form grzecznościowych,
 • zawsze potrafi dostosować swój język do sytuacji komunikacyjnej,
 • zawsze zwraca się po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 •  
 •  
 •  

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • nie wchodzi w konflikt z prawem,
 • potrafi w sposób kulturalny przejawiać postawę asertywną wobec niewłaściwych zachowań innych,
 • dba na co dzień o wygląd zewnętrzny, zmienia obuwie,
 • pomaga wszystkim, zwłaszcza słabszym i młodszym, w trudnych sytuacjach,
 • toleruje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową  i kulturową,
 • cechuje go: rzetelność, prawdomówność, dotrzymywanie obietnic.

g) okazuje szacunek rówieśnikom i osobom dorosłym.

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela,
 • angażuje się do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, spóźnił się nie więcej niż 5 razy (spóźnienia nieusprawiedliwione),
 • systematycznie odrabia prace domowe.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi wykazuje się uczciwością i prawdomównością,
 • aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych, bierze udział w wolontariacie,
 • wykazuje aktywność w działaniach na rzecz klasy,
 • pomaga koleżankom i kolegom,
 • dba o mienie szkolne.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • zawsze nosi strój stosownie do sytuacji,
 • aktywnie uczestniczy w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • potrafi przedstawić sylwetkę patrona szkoły,
 • zna hymn państwa i szkoły, zachowuje odpowiednią postawę w czasie śpiewania hymnów,
 • godnie reprezentuje szkołę w gminie, powiecie, województwie,
 • kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych,
 • dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek oraz w innych sytuacjach życia codziennego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • zawsze dba o kulturę języka,
 • bardzo często używa form grzecznościowych,
 • bardzo często potrafi dostosować swój język do sytuacji komunikacyjnej,
 • zwraca się po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 • w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole,
 • dba o zdrowie swoje i innych, jest przeciwnikiem wszelkich używek,
 • nie powoduje konfliktów z rówieśnikami, cechuje go kultura osobista, tolerancja i odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • nie wchodzi w konflikt z prawem,
 • dba na co dzień o wygląd zewnętrzny, zmienia obuwie,
 •  stara się przeciwstawić  przejawom niewłaściwego zachowania  kolegów wobec innych,
 • w miarę swoich możliwości pomaga wszystkim, zwłaszcza słabszym i młodszym w trudnych sytuacjach,
 • toleruje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową i kulturową,

g) okazuje szacunek rówieśnikom i osobom dorosłym.

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • jest przygotowany do lekcji,
 • podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
 • angażuje się do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub uczestniczy w ich organizowaniu,
 • wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
 • opuścił do 6 godz. bez usprawiedliwienia, spóźnił się nie więcej niż 6 razy (bez usprawiedliwienia),
 • odrabia prace domowe.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi wykazuje się uczciwością i prawdomównością,
 • bierze udział w organizowanych akcjach społecznych i wolontariacie,
 • stara się być aktywny w działaniach na rzecz klasy,
 • stara się pomagać koleżankom i kolegom,
 • dba o mienie szkolne.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • - nosi strój stosownie do sytuacji,
 • - uczestniczy w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • - potrafi powiedzieć kilka zdań o patronie szkoły,
 • - zna hymn państwa i szkoły, zachowuje odpowiednią postawę w czasie śpiewania hymnów,
 • -  potrafi godnie reprezentować szkołę w najbliższym terenie,
 • -  kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych,
 • - dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek oraz w innych sytuacjach życia codziennego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • dba o kulturę języka,
 • używa form grzecznościowych,
 • potrafi dostosować swój język do sytuacji komunikacyjnej,
 • stara się zwracać  po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania i stara się stosować do regulaminów i kontraktów obowiązujących w szkole,
 • panuje nad emocjami, nie prowokuje kłótni, bójek, nie znęca się psychicznie i fizycznie nad rówieśnikami,
 • troszczy się o własne zdrowie, nie ulega nałogom i nie namawia do nich,
 • nie używa telefonów komórkowych lub innego sprzętu do filmowania, fotografowani i nagrywania.

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • respektuje  zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy zachowania w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • nie wchodzi w konflikt z prawem,
 • dba na co dzień o wygląd zewnętrzny, zmienia obuwie,
 • nie obraża innych osób, słowem, gestem, czynem,
 • stara się być uczynnym wobec innych,
 • toleruje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową i kulturową.

g) prezentuje pozytywny stosunek do rówieśników i osób dorosłych.

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń , który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika itp.),
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • nie angażuje się do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych i nie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
 • opuścił od 7 do 14 godzin bez usprawiedliwienia, ma powyżej 6 nieusprawiedliwionych spóźnień.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi nie wykazuje się uczciwością i prawdomównością,
 • niechętnie bierze udział w akcjach społecznych i wolontariacie,
 • niechętnie wykazuje aktywność w działaniach na rzecz klasy,
 • niechętnie pomaga koleżankom i kolegom,
 • nie niszczy mienia szkolnego.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • nie zawsze dostosowuje strój do sytuacji,
 • biernie uczestniczy w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • zna patrona szkoły,
 • właściwie zachowuje się podczas śpiewania hymnów,
 • nie reprezentuje szkoły w najbliższym terenie,
 • zdarza się, że nie zawsze zachowuje się odpowiednio podczas uroczystości szkolnych, na wycieczkach i innych sytuacjach życia społecznego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • stara się dbać o kulturę języka,
 • stara się używać form grzecznościowych,
 • stara się dostosować swój język do sytuacji komunikacyjnej,
 • nie zawsze zwraca się po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 • stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz regulaminów szkolnych,
 • bez  większych zastrzeżeń zachowuje się na terenie szkoły i wyjazdach szkolnych,
 • nie ulega nałogom i stara się dbać o swoje zdrowie,
 • powoduje drobne konflikty, ale potrafi przyznać się do błędu i przeprosić,
 • nie używa w szkole telefonu bez zgody nauczyciel.

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • zdarza się, że nie respektuje  zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm zachowania w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • nie wchodzi w konflikt z prawem
 • stara się dbać o wygląd zewnętrzny, zmieniać obuwie,
 • stara się nie obrażać innych osób, słowem, gestem, czynem,
 • stara się udzielać pomocy potrzebującym,
 • toleruje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową i kulturową,
 • w przypadku niewłaściwego zachowania wobec innych potrafi przeprosić, w sytuacjach konfliktowych z rówieśnikami stosuje rozwiązania społecznie akceptowane.

g) zazwyczaj prezentuje pozytywny stosunek do rówieśników i osób dorosłych.

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
 • nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
 • nie angażuje się do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych,
 • zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
 • opuścił powyżej 15 godzin i często się spóźnia.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi nie wykazuje się uczciwością i prawdomównością,
 • nie bierze udziału w akcjach społecznych i wolontariacie,
 • nie wykazuje aktywności w działaniach na rzecz klasy,
 • nie pomaga koleżankom i kolegom,
 • niszczy mienie szkolne i rówieśników.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • nie nosi stroju stosownie do sytuacji,
 • nie uczestniczy w imprezach szkolnych,
 • nie zna sylwetki patrona szkoły,
 • niewłaściwie zachowuje się podczas śpiewania hymnów,
 • nie reprezentuje szkoły w najbliższym terenie,
 • swoim zachowaniem zakłóca przebieg uroczystości szkolnych,
 • nie dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek i innych sytuacjach życia codziennego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • wyraża się niestosownie,
 • nie stosuje form grzecznościowych,
 • rzadko dostosowuje swój język do sytuacji komunikacyjnej,
 • nie zwraca się po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 • nie przestrzega zasad i regulaminów szkolnych – ignoruje je,
 • jest wulgarny, arogancki, znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi, ubliża, obmawia i ośmiesza innych,
 • świadomie szkodzi swojemu zdrowiu poprzez używanie substancji uzależniających,
 • wywiera demoralizujący wpływ na innych uczniów,
 • naraża zdrowie i bezpieczeństwo innych podczas zajęć, przerw lub wyjazdów szkolnych,
 • fotografuje, filmuje, nagrywa i upublicznia w internecie wizerunek innych bez ich zgody.

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • zdarza się, że lekceważy  zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy zachowania w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • nie wchodzi w konflikt z prawem,
 • nie stara się dbać o wygląd zewnętrzny, nie zmienia obuwia
 • obraża inne osoby słowem, gestem, czynem,
 • nie stara się udzielać pomocy potrzebującym,
 • zdarza się, że doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądowej, religijnej, narodowościowej i kulturowej,
 • nie podejmuje prób poprawy swojego zachowania i nie dotrzymuje podjętych zobowiązań,
 • w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstw.

g) zdarza się, że nie okazuje szacunku rówieśnikom iosobom dorosłym, naruszył zapisy ujęte w procedurach zachowania obowiązujących w szkole.

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
 • jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
 • nie angażuje się do udziału w żadnych konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych,
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
 • opuścił powyżej 30 godzin i notorycznie się spóźnia.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • ma bardzo złe relacje z rówieśnikami i dorosłymi,
 • utrudnia organizowanie akcji społecznych czy wolontariatu,
 • nie wykazuje żadnej aktywności w działaniach na rzecz klasy,
 • nie pomaga koleżankom i kolegom,
 • świadomie i ze złą wolą niszczy mienie szkolne i rówieśników.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • nie nosi stroju stosownie do sytuacji,
 • dezorganizuje przygotowania do imprez szkolnych,
 • nie zna sylwetki patrona szkoły,
 • nie zna hymnów państwowych i szkoły,
 • nie potrafi się odpowiednio zachować podczas śpiewania hymnów,
 • nie reprezentuje szkoły w najbliższym terenie,
 • swoim zachowaniem  nagminnie zakłóca przebieg uroczystości szkolnych,
 • narusza dobre imię szkoły podczas wycieczek i  w innych sytuacjach życia codziennego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • wyraża się wulgarnie,
 • nigdy nie stosuje form grzecznościowych,
 • nigdy nie dostosowuje swojego języka do sytuacji komunikacyjnej,
 • nie zwraca się po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 • stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych,
 • stosuje substancje uzależniające i namawia, częstuje innych,
 • wykazuje dużą agresję fizyczną, psychiczną i słowną,
 • wyłudza, kradnie, zastrasza, znęca się nad innymi,
 • przynosi do szkoły ostre narzędzia oraz inne niebezpieczne przedmioty i substancje,
 • wychodzi bez pozwolenia poza teren szkoły.

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • nie zachowuje zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm zachowania w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • wchodzi w konflikt z prawem,
 • nie stara się dbać o wygląd zewnętrzny, nie zmienia obuwia,
 • nagminnie obraża inne osoby słowem, gestem, czynem,
 • jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,

doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądowej,religijnej, narodowościowej i kulturowej,

 • w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa,
 • demoralizuje innych poprzez swoje zachowanie, nakłania do nieodpowiednich zachowań,
 • demonstracyjnie reaguje na zwróconą mu uwagę (odwraca się, odchodzi, wyśmiewa, dopuszcza się wyzywających gestów).

g) lekceważąco odnosi się do rówieśników i osób dorosłych, naruszył zapisy ujęte w procedurach zachowania obowiązujących w szkole.

 

§ 80

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed zakończeniem I semestru.

3. Przy ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

4. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku,

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

5. Na klasyfikację końcową składają się,

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na,

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 

§ 81

1. Nie później niż na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują pisemnie  ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie nagannej lub nieodpowiedniej zachowania

1) Na dwa tygodnie przed śródrocznym lub rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują przez dziennik elektroniczny o przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania.

2.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

3.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dzienniczka ucznia informacji  o zebraniu, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.

3. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania,

1) w ciągu 7 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera,

a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,

b) termin podwyższenia;

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku szkolnego.

5. Na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają
i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 82

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n ustawy.

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

§ 83

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową.

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.

 

§ 84

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która,

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 85

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

5. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7 ustawy.

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

7. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 86

1. W ósmej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

§ 87

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania, kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem.
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 4. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.
 5.  

ROZDZIAŁ IX

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

§ 88

1.    Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Efektem końcowym realizacji programu ma być przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru ścieżki kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu w przyszłości aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy.

2. Podstawowe cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego,

 1. przygotowanie uczniów do świadomego i trafnego planowania kariery zawodowej;
 2. wzbudzanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny;
 3. rozpoznanie przez uczniów własnych predyspozycji i zainteresowań;
 4. zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o zawodach;
 5. kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy;
 6. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
 7. uczulanie uczniów na potrzebę konfrontowania swojego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu;
 8. zapoznanie z polskim systemem edukacji i strukturą szkolnictwa;
 9. przybliżenie zasad rekrutacji do szkół wyższego stopnia.

3. Zadania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia kariery zawodowej;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów, doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;
 8. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

4. Sposoby realizacji zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach,

 1. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 2. zajęć przedmiotowych;
 3. warsztatów;
 4. porad i konsultacji;
 5. gazetek tematycznych.

5. Szkoła  współpracuje w miarę realizacji swoich potrzeb z następującymi instytucjami doradczymi,

 1. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim;
 2. szkołami ponadpodstawowymi;
 3. OHP.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

§ 89

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3. Rodzice są obowiązani do,

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego w przypadku dziecka objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

7) pisemnego poinformowania nauczyciela oddziału przedszkolnego o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

 

§ 90

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych,

1) na pisemną, telefoniczną lub osobistą prośbę rodzica,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor.

 

§ 91

 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do,

1) spotkań z wychowawcą klasy lub nauczycielem zgodnie z przedstawionym na początku roku szkolnego terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (zebrania, tzw. „dni otwarte”)

2) indywidualnych kontaktów z wychowawcą klasy lub nauczycielem po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w godzinach pracy nauczyciela na terenie szkoły w sposób niezakłócający pracy szkoły,

3) porad pedagoga szkolnego,

4) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

5) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.

2. Do obowiązków rodziców należy,

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin rady rodziców.

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniem, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ V

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

§ 92

1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci objętych rocznym obowiązkiem przedszkolnym.

2. Oddział przedszkolny zachowuje odrębności programowe a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola.

3. Wszelkie zapisy statutu odnoszące się do uczniów szkoły odnoszą się również do dzieci z oddziału przedszkolnego, odnoszące się do nauczycieli i pracowników odnoszą się do nauczycieli oddziału przedszkolnego.

§ 93

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w oddziale przedszkolnym.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

3. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym, warunki udzielenia zezwolenia reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 9 lat.

5. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci pięcioletnie na pisemną prośbę rodziców i za zgodą dyrektora.

§ 94

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowani są kandydaci zamieszkujący na obszarze gminy Stanisławów.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek z ust. 1 niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Stanisławów mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym, o którym jest mowa w ust. 2, szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli liczba kandydatów zamieszkujących poza terenem gminy Stanisławów jest większa niż liczba wolnych miejsc, również przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, o którym jest mowa w ust. 2.

 

§ 95

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej oddział przedszkolny realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka, mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania poprzez:

1) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

2) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

3) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

5. Wobec rodziców oddział przedszkolny pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

6. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oddział przedszkolny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Oddział przedszkolny przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

 

§ 96

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,

3) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

4) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

3. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do szkoły (do momentu odebrania dziecka przez pracownika szkoły) oraz w drodze dziecka ze szkoły do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika szkoły przez rodzica).

4. W uzasadnionych przypadkach organizację przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły ustala indywidualnie dyrektor z rodzicami dziecka, kierując się dobrem dziecka i rodziny oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

§ 97

 1. Oddział przedszkolny organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 2. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

13. Współpraca zespołu z rodzicami to:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 98

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziale przedszkolnym polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności terapeuta pedagogiczny, pedagog, logopeda.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie,

1) zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 99

 

 1. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25 wychowanków.
 2. W przypadku przyjęcia ucznia po rozpoczęciu roku szkolnego, który zwiększy liczbę powyżej 25 mają zastosowanie przepisy z § 25 niniejszego statutu.

§ 100

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oddziale przedszkolnym w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Tygodniowy czas pracy oddziału przedszkolnego, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wynosi 25 godzin tygodniowo ( 5 godzin dziennie) oraz 1 godzina religii w tygodniu.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

4. Czas trwania zajęć  jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 30 minut.

5. Zajęcia z  religii i nauka języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu po  po 30 min.

6. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 

 

§ 101

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad  oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.  Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

§ 102

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczony do użytku przez dyrektora program wychowania przedszkolnego.

2. W oddziale przedszkolnym nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb oddziału przedszkolnego są dopuszczane przez dyrektora.

 

§ 103

1. Przed nauczycielem pracującym w oddziale przedszkolnym, poza obowiązkami wymienionymi w § 43, stoją następujące zadania:

1) ustalenie ramowego rozkład dnia z uwzględnieniem,

a) zasad ochrony zdrowia i higieny pracy dziecka oraz oczekiwań rodziców,

b) czasu przyprowadzania i odbierania dzieci,

c) godziny posiłków,

d) czas przeznaczonego na nauczanie, wychowanie i opiekę.

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

3) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

4) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym; zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w dokumencie wiadomości i umiejętności,

5) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

6) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. wspólna organizacja wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

§ 104

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „ Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

§ 105

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w § 93 ust. 3 - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 106

 1. W roku 1999 szkoła przyjęła imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od tego roku szkoła posiada też sztandar, a od 2002 roku własny hymn.
 2. Szkoła używa logo:

 

§ 107

 1. Szkoła posiada własny ceremoniał: Rozpoczęcie i Zakończenie roku szkolnego, Święto Patrona, Pasowanie uczniów klas pierwszych, Pasowanie na czytelnika, Pożegnanie najstarszej klasy i przekazanie sztandaru szkoły.
 2. Wszystkim ważniejszym, oficjalnym uroczystościom szkolnym oraz pozaszkolnym – jeśli jest to uzasadnione – towarzyszy poczet sztandarowy ze sztandarem szkoły.
 3. Podczas ważniejszych uroczystości i imprez szkolnych oraz środowiskowych uczniów obowiązuje strój galowy, odśpiewany zostaje hymn państwowy lub hymn szkolny, uroczystościom towarzyszy poczet sztandarowy.
 4. W uroczystościach i imprezach szkolnych bierze udział cała społeczność szkolna lub uczniowie z poszczególnych etapów edukacyjnych.

§ 108

1. Ze statutem szkolnym mają obowiązek zapoznać się nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice uczniów.

2. Statut znajduje się w czytelni biblioteki szkolnej, gabinecie dyrektora oraz jego treść jest zamieszczona na szkolnej stronie internetowe.

3. Wybrane fragmenty statutu mogą być zamieszczane na szkolnych tablicach ogłoszeń.

§ 109

 1. Tryb wprowadzania zmian w statucie jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
 2. Dyrektor opracowuje tekst ujednolicony niniejszego statutu po każdorazowej nowelizacji.
 3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1

do uchwały nr /2017/2018

z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

 

S T A T U T

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Ładzyniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu.
 2. Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego jest szkołą publiczną i wchodzi w skład Zespołu Szkolnego w Ładzyniu.
 3. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy szkoły:

Zespół Szkolny

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. K. K. Baczyńskiego

w Ładzyniu

ul. Szkolna 4, 05-304 Stanisławów

Tel. 25-757-50-96

Regon 001128357 NIP 822-14-70-317

 1. Siedzibą szkoły jest wieś Ładzyń.
 2. Adres szkoły: ul. Szkolna 4, 05-304 Stanisławów.
 3. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Borek Czarniński, Czarna, Lubomin, Ładzyń, Szymankowszczyzna, Wólka Czarnińska, Wólka Konstancja.

 

 •  
 1. Szkoła jest placówką publiczną działającą na podstawie aktów prawnych powszechnie obowiązujących, niniejszego statutu oraz innych aktów prawnych wewnątrzszkolnych.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Stanisławów z siedzibą w Stanisławowie.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 4. Szkoła jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Szkoła gromadzi i przechowuje dokumentację na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 3

1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)    statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu,

2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu,

3) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny zorganizowany przy Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu,

4) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole w Ładzyniu,

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolnego w Ładzyniu,

6) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,

7) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ładzyniu,

8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

9)    organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Stanisławów,

10) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
 2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
 3. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 1. szkolny zestaw programów nauczania oraz wychowania przedszkolnego, który obejmuje całą działalność dydaktyczną szkoły;
 2. program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.

4. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

5. Zadania określone w ust. 2 dotyczą:

1) wprowadzania uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

6. Cele szkoła realizuje poprzez:

1) propagowanie oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych w zakresach takich jak m.in.: higiena psychiczna, sylwetka ciała, kondycja fizyczna, profilaktyka chorobowa, higiena osobista;

2) promowanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu;

3) uświadomienie młodych ludzi na temat zagrożeń cywilizacyjnych wpływających na stan fizyczny i psychiczny organizmu;

4) promowanie sięgania po wsparcie specjalistów w przypadku trudności samodzielnego poradzenia sobie z problemem np. otyłości, depresji, stresu;

5) informowanie o szkodliwości substancji psychoaktywnych, wpływie na organizm człowieka, system rodzinny i społeczny osoby uzależnionej;

6) kreowanie postawy asertywności w odmawianiu;

7) wspieranie uczniów pochodzących z rodzin z dysfunkcjami z problemem uzależnień, przemocy, opuszczenia;

8) uczenie umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem w sposób konstruktywny;

9) informowanie na temat miejsc, w których można uzyskać fachową pomoc w zakresie problemów związanych z uzależnieniami i ich pochodnymi.

 

§ 5

1. Cele i zadania określone w przepisach prawa oraz § 4 niniejszego statutu szkoła realizuje z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia m. in. przez:

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;

2) organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się:

a) procesy edukacyjne w szkole planowane są w sposób, który służy rozwojowi uczniów,

b) uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania,

c) informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój,

d) nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się,

e) nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału,

f) nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.

3) nabywanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej:

a) w szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego,

b) uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i wykorzystują je podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

c) podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji,

d) w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.

4) stwarzanie sytuacji, które zachęcają każdego ucznia do podejmowania różnorodnych     aktywności;

5) kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych poprzez realizowanie działań wychowawczych i profilaktycznych dostosowanych do potrzeb uczniów i środowiska lokalnego;

6) wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji m. in. przez  prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) współpracę nauczycieli w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych;

8) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni pedagogiczno-psychologicznych;

9) współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz wspierającymi szkołę;

10) pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy szkoły.

2. W celu realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z: pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, świetlicy; spełniających wymogi wskazane w odrębnych przepisach; Sali gimnastycznej i urządzeń sportowych, placu zabaw oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

 

ROZDZIAŁ III

BEZPIECZEŃSTWO

§ 6

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez m.in.:

 1. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 2. odpowiednią organizację imprez i wycieczek poza terenem szkoły;
 3. dyżury nauczycieli w czasie przerw zgodnie z przyjętym w danym roku szkolnym harmonogramem dyżurów;
 4. omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach z wychowawcą oraz innych;
 5. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 6. zapewnienie uczniom pobytu w świetlicy szkolnej;
 7. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 8. zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej;
 9. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów;
 10. systematyczną kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;
 11. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 13. organizację okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp i udzielania pierwszej pomocy;
 14. natychmiastową reakcję nauczyciela na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 15. zwrócenie się  pracownika obsługi szkoły  do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie dyrektora szkoły;
 16. niezwłoczne zawiadomienie przez nauczycieli lub innych pracowników szkoły dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

2. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju m. in.  poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY

§ 7

 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski;

 1. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz niniejszym statutem.

 

§ 8

1. Dyrektor szkoły w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały  rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

12) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 1. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 2. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
 3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 1. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

5. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go upoważniony do tego nauczyciel.

 

§ 9

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
 7. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§ 10

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2.  projekt planu finansowego szkoły;
 1. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 2. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

4 Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.

5 Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

6. W przypadku określonym w ust. 4, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

§ 11

 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 12

1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa m. in. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę  oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-  profilaktycznego szkoły;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 4.

 

§ 13

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną sekcję wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania sekcji wolontariatu, w tym sposób organizacji i realizacji działań, w szkole określa regulamin samorządu uczniowskiego.

§ 14

 

 1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 2. Podjęcie działalności w szkole wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

§ 15

 

 1. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
 2. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
  w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.
 3. Organy szkoły wymienione w § 7 współdziałają we wszystkich sprawach wychowania, opieki  i kształcenia uczniów.
 4. Formami współdziałania są:
 1. bieżąca wymiana informacji;
 2. wspólne opracowanie planów pracy szkoły i uwzględnienie w nich wniosków zgłaszanych przez poszczególne organy szkoły;
 3. cykliczne omawianie i aktualizacja planów pracy szkoły na zebraniach rady rodziców, samorządu uczniowskiego i posiedzeniach rady pedagogicznej;
 4. możliwość udziału w zebraniu organu przedstawicieli innego organu.
 1. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności.

 

§ 16

 1. Konflikty pomiędzy organami szkoły rozstrzyga dyrektor w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od dnia pisemnego zawiadomienia o powstaniu konfliktu. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
 2. W przypadku, gdy stroną konfliktu jest dyrektor, każdy z pozostałych organów deleguje po dwóch swoich przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygnięcia danego sporu. Komisja rozstrzyga spór w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od dnia jej powołania. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne.
 3. Na pierwszym posiedzeniu komisji, o której jest mowa w ust. 2, komisja może zdecydować o wyłączeniu z udziału w pracach komisji przedstawicieli samorządu uczniowskiego.
 4. W pracach komisji, o której jest mowa w ust. 2, uczestniczy dyrektor lub osoba, która go reprezentuje.

 

ROZDZIAŁ V

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

§17

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.

2. Szkoła udziela wsparcia m. in. przez:

1) organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) zapewnianie pobytu w świetlicy szkolnej;

3) organizowanie pomocy materialnej we współpracy z GOPS-em;

4) informowanie właściwych instytucji o potrzebie pomocy czy o sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu ucznia;

5) współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz udzielającymi pomocy dzieciom i młodzieży.

 

§ 18

 1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeby  objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikają w szczególności z:
 1. niepełnosprawności:
 2. niedostosowania społecznego;
 1. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 2. zaburzenia zachowania  lub emocji;
 3.  szczególnych uzdolnień;
 1. specyficznych trudności w uczeniu się;
 2.  deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowej;
 1. choroby przewlekłej;
 2.  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 1. niepowodzeń edukacyjnych;

10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny; sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi:

11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagog, logopeda, doradca zawodowy oraz terapeuci pedagogiczni.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 1. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 2.  innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 1. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia;
 2.  rodziców ucznia;
 1. dyrektora szkoły;
 2. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
 1. higienistki szkolnej;
 2. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 1. asystenta edukacji romskiej;
 2. pomocy nauczyciela;
 3. asystenta nauczyciela lub osoby nie będącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć lub asystenta wychowawcy świetlicy;
 4. pracownika socjalnego;
 5. asystenta rodziny;
 6. kuratora sądowego;
 7. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem  oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

 1. klas terapeutycznych,
 2. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 3. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 4. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 5. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 6. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 7. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 8. porad i konsultacji;
 9. warsztatów.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, które prowadza nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści

§ 19

1.    Uczniowi niepełnosprawnemu z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

§ 20

 

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Mińsku Mazowieckim oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:

1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;

2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży;

3) diagnozowania potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.

2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny lub inny wyznaczony nauczyciel.

 

§ 21

 1. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stanisławowie w celu zorganizowania pomocy materialnej i wsparcia uczniowi i jego rodzinie w formie:
 1. dofinansowanie lub sfinansowanie obiadów uczniom;
 2. udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej;
 3. dofinansowanie do wyjazdów, wycieczek;
 4. wsparcie psychologa dla rodzin potrzebujących pomocy
 5. zorganizowanie prelekcji, warsztatów, szkoleń z psychologiem dla uczniów i rodziców;
 6. udział w działaniach profilaktycznych.

 

§ 22

 1. Szkoła współpracuje z Policją w Stanisławowie przede wszystkim w zakresie działań profilaktycznych i interwencyjnych przez:
 1. Szkolenia, prelekcje, spotkania z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii dla uczniów i rodziców;
 2. informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
 3. udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły;
 4. działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 23

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się  początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.  Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

3. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły, które ukończyły 7 lat na podstawie zgłoszenia rodziców.

4. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

5. Na wniosek rodziców naukę w szkole  może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej , albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

6. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

9. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 6, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

10. Na wniosek rodziców, dyrektor może zezwolić dziecku, które mieszka w obwodzie szkoły, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. Dyrektor określa formy spełniania obowiązku szkolnego. Dziecko spełniając obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas lub kończenia szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.

11. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

§ 24

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
 2. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I-VIII.
 3. Edukacja szkolna podzielona jest na dwa etapy edukacyjne:

1) etap I– klasy I- III, tzw. edukacja wczesnoszkolna;

2) etap II– klasy IV –VIII.

§ 25

 1. Zajęcia edukacyjne w oddziale przedszkolnym i klasach I-III prowadzone są w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 2. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału przedszkolnego, klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3.
 3. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 4 zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 3 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 4. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym lub w  klasach  I-III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale przedszkolnym lub w klasach I-III zostanie zwiększona zgodnie powyższymi przepisami w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 6. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 8. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 9. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

§ 26

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Corocznie organizację roku szkolnego określa kalendarz roku szkolnego zgodnie z kalendarzem na dany rok szkolny ogłoszony przez MEN.

 

    § 27

 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym rok szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 8 dni.
 2. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3.
 3. W dniach, o których mowa ust. 3, w szkole organizowane są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
 4. Rodzice uczniów są informowani o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 3.

 

§ 28

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w odrębnych przepisach.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 29

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

2. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

 

§ 30

 1. Oddział należy dzielić na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki, jeżeli liczba uczniów w oddziale jest większa od 24.
 2. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów w klasach IV – VIII.
 3. Organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na podział uczniów w oddziale innym niż zapis ust. 1 i 2.

§ 31

 

 1. Jeżeli w szkole organizowane jest nauczanie w klasach łączonych, to:
 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I, z wyjątkiem edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
 2. w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
 3. w klasach IV-VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
 4. obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII, z wyjątkiem wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.

 

 § 32

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,
 2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 1. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 2. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 3.  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
 4. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego:
 1. organizowane dla uczniów klas VII i VIII,
 2. realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, organizowane w trybie określonym w tych przepisach.

3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia edukacyjne.

§ 33

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do posiadanych środków finansowych.

2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach klasowych, oddziałowych lub międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne przepisy.

 

§ 34

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
 4. Formy spełniania zadań  wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 35

 1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

 

§ 36

 1. W oddziale przedszkolnym i szkole naukę religii organizuje się na życzenie rodziców.
 2. Zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia oddziału przedszkolnego oraz tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 4. Rodzice mogą zrezygnować z udziału swojego dziecka w nauce religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia złożonego do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 5. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.
 6. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
 7. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
 8. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
  z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.
 9. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w bibliotece szkolnej.
 10. Jeżeli zajęcia z religii przydzielone są uczniom na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczniowie mogą rozpocząć lekcje później lub zakończyć wcześniej na wniosek rodzica.
 11. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii w szkole nie może być powodem dyskryminacji uczniów przez kogokolwiek lub w jakiejkolwiek formie.
 12. Nauka religii innego wyznania może być zorganizowana na terenie szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 37

1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

5. Uczeń uczestniczący w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” otrzymuje wpis na świadectwie „uczestniczyła/uczestniczył”.

 

§ 38

1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole:

1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci osób samotnie wychowujących;

2) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców;

3) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.

5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.

7. Grupa wychowawcza w świetlicy nie może przekraczać 25 uczniów.

8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania ze swojej działalności.

9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy.

 

§ 39

1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów jednodaniowych dla dzieci tego potrzebujących.

2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

§ 40

 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z czytelnią.
 2. Nadzór nad biblioteką pełni dyrektor.
 3. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco-wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno-rekreacyjnej.
 4. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
 1. kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
 2. stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach z różnych przedmiotów.

5. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.

6. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:

1) uczniami, poprzez:

a) zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,

b) tworzenie aktywu bibliotecznego,

c) informowanie o aktywności czytelniczej,

d) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,

e) umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;

f) przygotowywanie uczniów do konkursów czytelniczych, recytatorskich.

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:

a) sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,

b) organizowanie wystawek tematycznych,

c) informowanie o nowych nabytkach biblioteki,

d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,

e) udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,

f) działania mające na celu poprawę czytelnictwa,

g) umożliwienie korzystania z internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.

3) rodzicami, poprzez:

a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,

b) umożliwienie korzystania z internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,

d) udostępnianie statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego.

4) innymi bibliotekami, poprzez:

a) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

b) udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,

c) wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

 

§ 41

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Rozdział VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 42

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. W szkole funkcjonują następujące stanowiska pracy:
 1. nauczyciel;
 2. pedagog szkolny;
 3. logopeda;
 4. bibliotekarz;
 5. doradca zawodowy;
 6. sekretarka szkoły;
 7. intendent;
 8. pomoc nauczyciela;
 9. kucharka;
 10. sprzątaczka;

11) palacz.

5. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę określają odrębne dokumenty.

§ 43

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 2. Nauczyciel realizuje obowiązki wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego i w aktach prawnych wewnątrzszkolnych.
 3. Do zadań nauczyciela należy m. in:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobistego;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

4. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę  przez:

1) punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji oraz zajęć;

2) kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów;

3) niepozostawianie uczniów bez opieki podczas zajęć;

4) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich, zwłaszcza przez:

a) niezwłoczne, po dzwonku na przerwę, udanie się na dyżur,

b) nieopuszczenie pod żadnym pozorem miejsca dyżurowania bez zapewnienia uczniom opieki,

4) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;

5) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby zawiadomienie dyrektora lub pracownika obsługi o fakcie przebywania osób postronnych;

6) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

7) systematyczne kontrolowanie pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia;

8) samodzielne usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne zgłoszenie o zagrożeniu dyrektora;

9) przestrzeganie przepisów bhp.

5. Do zadań nauczycieli należy także:

1) diagnozowanie umiejętności, możliwości i potrzeb uczniów;

2) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) rzetelna i efektywna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub kształcenia ogólnego, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w programem nauczania;

5) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

6)    zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu ucznia, częsta ocena wiadomości i umiejętności, informowanie ucznia i jego rodziców o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych, o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach i niepowodzeniach szkolnych;

7)    wnioskowanie w sprawach oceny zachowania uczniów, nagradzania i karania;

8)    realizowanie treści programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na zajęciach realizujących podstawę programową oraz podczas działalności opiekuńczo-wychowawczej,

9)    rzetelne przygotowywanie się do zajęć;

10)  wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, które posiada szkoła, służących kreowaniu właściwych postaw uczniów na miarę społeczeństwa informatycznego;

11)  zapoznawanie uczniów z technikami uczenia się i sposobami korzystania z różnych źródeł informacji;

14)  rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;

15)  stała współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami oraz dyrektorem szkoły w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

16)  tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno- wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej;

17)  kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego, kraju;

18)  udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowywaniu się do sprawdzianu, konkursów przedmiotowych i pozaprzedmiotowych;

19)  dbałość o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania danego przedmiotu, estetykę i wystrój w przypisanej klasopracowni;

21)  aktywny udział w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał oraz w pracach zespołów powołanych przez dyrektora szkoły;

22)  doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, udoskonalanie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy;

23)  aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie zewnętrznych form doskonalenia zawodowego;

26)  stosowanie rozwiązań metodycznych, które zapewnią rozwój intelektualny i emocjonalny uczniom o różnym typie inteligencji;

27)  informowanie rodziców uczniów o postępach w nauce;

28)  dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,

29)  indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

30)  troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.

 

 

§ 44

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy m.in.:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:

1)

 1.  

a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na zajęciach z wychowawcą;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków oraz organizacja zebrań klasowych i tzw. dni otwartych zgodnie z harmonogramem szkolnym lub w miarę bieżących potrzeb w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych uczniów,

b) podejmowania wspólnych działań wychowawczych,

c) informowania rodziców na bieżąco o wynikach nauczania, ocenach oraz problemach opiekuńczo – wychowawczych,

d) włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

6. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania zachowania,

3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,

4) poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów;

4) kształtowanie osobowości ucznia,

5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,

6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,

7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,

8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami,

9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,

10) informowanie dyrektora o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,

11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,

12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,

13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, wsi,

14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,

15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,

16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,

17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,

18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin zajęć z wychowawcą dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych,

20) współpraca z biblioteką w celu rozbudzania potrzeby czytania u uczniów.

7. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

8. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:

1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,

2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

9. Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

10. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy.

11. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 45

1. Do zadań pedagoga  należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki,

9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,

12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,

13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.

§ 46

1. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznióww zakresie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

6) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 

§ 47

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły,

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznióww zakresie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 48

 1. Do zadań  doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla szkoły podstawowej,

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 49

1.  Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)    gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2)    udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu wrażliwości na prawdę i piękno zawarte w treści książek,

3)    przygotowanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

4)    rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

5)    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień recytatorskich;

6)    przygotowywanie uczniów do konkursów recytatorskich, czytelniczych;

7)    organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej;

8)    planowanie pracy biblioteki szkolnej, analizowanie statystyki wypożyczeni, przygotowywanie sprawozdań z działalności biblioteki;

9)    przygotowywanie wystawek tematycznych, gazetek tematycznie związanych z biblioteką;

10)  organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych;

11)  umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu;

12)  dbanie o przyjazną atmosferę w bibliotece;

13)  dbanie o pomieszczenie biblioteczne;

14)  przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

 

§ 50

1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,

2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,

3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,

4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,

5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,

6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,

7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

 

§ 51

 1. W szkole działają zespoły stałe:
 1. zespół wychowawczy, w którego skład wchodzą wszyscy nauczyciele pełniący funkcję wychowawcy oddziału,
 2. zespół nauczycieli klas IV-VII, w którego skład wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV-VIII,
 3. zespół nauczycieli 1-3, w którego skład wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w klasach I-III,
 4. zespół wychowania przedszkolnego, w którego skład wchodzą nauczyciele uczący w oddziale przedszkolnym i przedszkolu;
 5. zespoły klasowe – tworzą nauczyciele uczący w jednym oddziale.

§ 52

 

 1. Dyrektor szkoły zarządzeniem może powołać zespoły nauczycieli do realizacji zadań zawartych w niniejszym statucie.
 2. Zespół może być powołany na czas określony lub nieokreślony.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek tego zespołu.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego, o którym jest mowa w ust. 3, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli lub specjalistów szkoły.
 5. W pracach zespołu mogą brać również udział osoby niebędące pracownikami szkoły.
 6. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym według wzoru, który udostępnia dyrektor.
 7. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej. Przewodniczący składa sprawozdanie według wzoru udostępnionego przez dyrektora.

 

§ 53

1. Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół ds. objęcia pomocą ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Przewodniczącym zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, o którym mowa w ust. 1.

3. Członkami zespołu są wszyscy nauczyciele i specjaliści, którzy prowadzą zajęcia edukacyjne oraz udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Do zadań zespołu należy:

 1. opracowanie Indywidualnego Programu Terapeutycznego na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny, dla ucznia do 30 września danego roku szkolnego,
 2. dokonywanie co najmniej dwa razy w roku okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka;
 3. modyfikowanie programu, o którym jest mowa w pkt 1;
 4. odbywanie co najmniej dwa razy w roku zebrań zespołu.

5. Do zadań przewodniczącego zespołu, o którym jest mowa w ust. 2, należy:

 1. planowanie pracy zespołu;
 2. przekazanie kopii IPETU oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka rodzicom ucznia;
 3. informowanie rodziców ucznia w formie pisemnej o zebraniach zespołu.

 

§ 54

 1. Do zadań pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkole należy przede wszystkim:

1) rzetelne i efektywne wykonywanie pracy zgodnie z przydziałem czynności;

2) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku;

3) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych wynikających z umowy o pracę;

4) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ochrony danych osobowych;

5) przejawianie należytej dbałości o urządzenia i materiały stanowiące własność szkoły;

6) dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy;

7) przestrzeganie przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

8) zapobieganie sprzeniewierzeniu i kradzieżom majątku, zgodnie z potwierdzonym własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, majątek i dokumentację szkolną;

9) niezwłoczne zgłoszenie przełożonemu o przeszkodach i zagrożeniach w miejscu pracy;

10) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy.

2. Do zadań pracowników niebędących nauczycielami związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom należy:

1) obowiązek informowania o zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów dyrektora lub nauczycieli;

2) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa, udzielanie pomocy i wsparcia na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

3. Zakres zadań pracowników administracyjno-obsługowych określają imienne przydziały czynności, które znajdują się w teczkach akt osobowych.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§ 55

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego, czystego, schludnego stroju.

2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych ucznia obowiązuje strój galowy:

1) dziewczęta: biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica,

2) chłopcy: biała koszula i czarne lub granatowe spodnie.

3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.

4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów.

5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

§ 56

1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Uczeń ma także prawo do:

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,

5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) pomocy zbiorowej i indywidualnej w przypadku trudności w nauce, problemach rodzinnych bądź koleżeńskich od nauczycieli, wychowawców, samorządu uczniowskiego;

6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,

8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,

10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,

12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,

13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,

16) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),

17) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów,

18) swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

19) pomocy materialnej.

 

§ 57

1. W przypadku naruszenia  praw ucznia skargę pisemnie wraz z uzasadnieniem może złożyć każdy, kto powziął wiedzę o naruszeniu tych praw do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły.

2. Dyrektor rozpatruje skargę w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia złożenia skargi.

3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

4. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 58

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,

2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności,

3) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:

a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,

b) nie rozmawiać z innymi uczniami,

c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,

4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,

5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwienia nieobecności lub spóźnień  najpóźniej w ciągu dwóch tygodni w formie:

a) wpisu rodzica w dzienniczku,

b) usprawiedliwienia ustnego przez rodzica w trakcie rozmowy telefonicznej lub w trakcie rozmowy osobistej;

7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,

8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,

9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,

10) dbania o piękno mowy ojczystej,

11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły:

a) stosowania form grzecznościowych,

b) wykonywania poleceń osób wymienionych w pkt 10.

12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:

a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,

c) szanować poglądy i przekonania innych,

d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,

e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,

13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić alkoholu, nie używać e-papierosów,

14) nie używania narkotyków ani innych środków odurzających,

15) zachowywania czystego i schludnego wyglądu,

16) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia,

18) korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zgodnie z następującymi zasadami:

 1. uczeń może przynosić do szkoły telefon komórkowy i urządzeni elektroniczne,
 2. telefon lub urządzenie telefoniczne na terenie szkoły ma być wyłączone lub wyciszone i umieszczone w plecaku lub torbie szkolnej.
 3. Jeżeli uczeń chce skorzystać z telefonu lub urządzenia elektronicznego musi poprosić o zgodę nauczyciela.
 4. Uczeń korzysta z telefonu lub urządzenia telefonicznego po wyrażeniu zgody przez nauczyciela, w zakresie i miejscu określonym przez nauczyciela.

19) Jeśli uczeń bez zgody nauczyciela korzysta z telefonu lub urządzenia elektronicznego w sposób niezgodny z pkt b, c, d, nauczyciel:

a) zwraca uczniowi uwagę,

b) prosi o odłożenie telefonu lub urządzenia elektronicznego na biurko nauczyciela,

c) przenosi w obecności ucznia telefon lub urządzenie elektroniczne do gabinetu dyrektora lub do pokoju nauczycielskiego, gdzie przedmiot ten będzie możliwy do odebrania przez ucznia lub jego rodzica po zakończeniu zajęć przez ucznia.

2. Uczeń opuszczający szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez dyrektora szkoły.

 

§ 59

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,

3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,

4) dyplom uznania,

5) wpis na stronie internetowej szkoły,

6) list pochwalny od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,

7) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski.

2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:

1) szczególne osiągnięcie w nauce,

2) aktywny udział w życiu szkoły,

3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,

4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.

3. Od przyznanej nagrody, o której jest mowa w ust. 1, uczeń lub jego rodzic mogą  złożyć pisemne zastrzeżenie wraz z uzasadnieniem  do dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o otrzymaniu nagrody.

4. Dyrektor rozpatruje zastrzeżenie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia zastrzeżenia.

§ 60

1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.

2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

3. Uczeń może ponieść następujące kary:

1) upomnienie ustne wychowawcy  klasy,

2) upomnienie ustne dyrektora szkoły,

3) upomnienie ustne wychowawcy  klasy w obecności uczniów tej klasy,

5) upomnienie ustne dyrektora szkoły w obecności uczniów szkoły,

6) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,

7) nagana dyrektora szkoły.

 

§ 61

 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadku rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu szkoły i gdy zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla pozostałych uczniów oraz gdy formy współpracy z rodzicami ucznia nie przynoszą poprawy zachowania.

 

§ 62

 1. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

§ 63

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od nałożonej kary do dyrektora w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o ukaraniu.
 2. Dyrektor rozpatruje odwołanie w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia odwołania.
 3. Dyrektor może:
 1. utrzymać karę w mocy,
 2. uchylić karę,
 3. zmienić karę na niższą.

4. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

 

ROZDZIAŁ VIII

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

 

§ 64

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 65

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w terminie:

a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym,

c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).

2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w wpisem w dzienniku lekcyjnym.

3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

 

§ 66

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę bieżącą powinien ją uzasadnić ustnie.

4. Na pisemną prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel uzasadnia ocenę śródroczną lub roczną w formie pisemnej w terminie 7 dni od złożenia prośby.

5. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel udostępnia pracę  pisemną lub kontrolną w następujący sposób:

1) w formie fotokopii lub kopii;

2) przekazania oryginału uczniowi, co jest równoznaczne z zobowiązaniem rodzica do podpisania i zwrotu pracy pisemnej.

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:

1) egzaminu klasyfikacyjnego,

2) egzaminu poprawkowego,

3) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n ustawy

- jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na terenie szkoły.

 

§ 67

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który:

1) posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) posiada orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego;

3) posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez niego określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§68

1.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowani fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

5.  W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 69

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące,

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

§ 70

 1. Ocenianie bieżące zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się uczyć.

2. W klasach 1-3 przyjmuje się literową skalę ocen bieżących:

 1. A – poziom wysoki: uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza wiedzę, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych wyników w dalszej edukacji;
 2. B – poziom średni: uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności programowe, rokuje uzyskiwanie bardzo dobrych i dobrych wyników w dalszej edukacji;
 3. C – poziom zadowalający: uczeń opanował w dobrym stopniu wiadomości i umiejętności programowe, rokuje osiąganie sukcesów w dalszej edukacji, ale wymaga systematycznego doskonalenia i utrwalania wiadomości;
 4. D – poziom niski: uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności programowe, osiągnął kompetencje niezbędne do dalszej edukacji, ale będzie wymagał indywidualnego wsparcia w niektórych funkcjach.

3. W ocenie bieżącej  uczniów  klas I-III można stosować ocenę:

 1. słowną – ustne wyrażenie uznania,  np. znakomicie, brawo, bardzo ładnie, wspaniale, super, robisz postępy itp.;
 2. stempelki oraz znaczki - pełniące funkcję wzmacniającą i motywującą ucznia.

4. Począwszy od klasy IV bieżące, śródroczne, roczne i końcowe oceny z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:

1) stopień celujący – 6 otrzymuje uczeń

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

5. Ocena wymieniona w pkt. 6 jest oceną negatywną.

6.  Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:

+ (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

7. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

8. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

1) stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który:

a)  w stopniu bardzo wysokim posiadł wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie;

b)samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe.

2) ponadto uczeń może otrzymać ocenę celującą gdy:

a) rozwiązuje zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;

b) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia.

3) stopień bardzo dobry (5)otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

5) stopień dobry (4) otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

6) stopień dostateczny (3) otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

7) stopień dopuszczający (2) otrzymuje uczeń, który:

a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

8) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

9. Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania i są udostępnione na stronie internetowej szkoły.

 

§ 71

 1. W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia -ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
 2. Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje ucznia, które z form sprawdzania wiedzy i umiejętności będzie oceniał opisowo, a które sumująco.
 3. Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel podaje kryteria do pracy, czyli – co będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia  nauczyciel odnosi się do wcześniej ustalonych kryteriów.

 

§ 72

 1. Formami sprawdzania wiedzy i umiejętności w klasach I-VIII są:

 

 

 

 

 1. Sprawdziany/testy/klasówki, zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, w tygodniu mogą się odbyć najwyżej dwa w danej klasie;
 2. Prace pisemne/wypracowanie/referat/prezentacja;
 3. Dyktando – zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem;
 4. Kartkówki – obejmujące materiał najwyżej z trzech ostatnich tematów, nie muszą być zapowiadane, trwające 10-15 minut;
 5. Odpowiedź ustna obejmująca materiał trzech ostatnich lekcji;
 6. Recytacja;
 7. Głośne czytanie;
 8. Praca domowa;
 9. Praca dodatkowa/karta pracy;
 10. Aktywność pozalekcyjna: udział w konkursach, akademiach, zawodach.
 1. Oceny bieżące wystawione za formy pracy wymienione w pkt 1-10 nie są równoważne. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się wpisywanie ocen różnymi kolorami dla podkreślenia stopnia ważności oceny.

 

§ 73

 1. Punkty uzyskane na sprawdzianie/teście/kartkówce przelicza się według następującej skali:
 1. 100-99% - ocena celująca;
 2. 98%-95% - ocena bardzo dobra;
 3. 94%-75% - ocena dobra;
 4. 74%-50% - ocena dostateczna;
 5. 49%-30% - ocena dopuszczająca;
 6. 29%-0% - ocena niedostateczna.
 7. Punkty zaokrągla się na korzyść ucznia, czyli do wyższej oceny.

2. Przy punktach skrajnych w przeliczeniu punktów z pkt 1-6 dopuszcza się dostawianie plus (+) lub minus (-).

3. Przy przeliczaniu procentów na punkty wyniki niepełne zaokrągla się na korzyść ucznia.

§ 74

 1. Uczeń może poprawić każdą ocenę, oprócz oceny z pracy domowej, na zasadach uzgodnionych z nauczycielem.
 2. Uczeń nieobecny w szkole z przyczyn usprawiedliwionych do zaległego  testu/sprawdzianu/klasówki przystępuje w czasie i miejscu ustalonym z nauczycielem.
 3. Uczeń, który opuścił w dniu klasówki/testu/sprawdzianu/kartkówki lekcje bez usprawiedliwienia otrzymuje ocenę niedostateczną.
 4. Uczeń nieobecny na lekcji zobowiązany jest do uzupełnienia materiału. Jeśli jest to dłuższa nieobecność formę i termin uzupełnienia ustala z nauczycielem.
 5. Uczeń ma możliwość zgłoszenia nieprzygotowania:

1) na j. polskim, matematyce, wychowaniu fizycznym – 4 razy w semestrze,

2) na pozostałych przedmiotach – 3 razy w semestrze.

6. Nieprzygotowanie na lekcji oznacza: brak pracy domowej, brak ćwiczenia, zeszytu lub potrzebnych materiałów na lekcje, brak stroju na zajęciach wychowania fizycznego.

 

§ 75

 1. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
 2. W semestrze ocen bieżących z danego przedmiotu nauczyciel stawia dwa razy tyle, co liczba godzin danych zajęć edukacyjnych, ale nie mniej niż 3.
 3.  Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu 2 tygodni.
 4. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, zebrań w „dni otwartych”, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 30 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.

 

§ 76

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

§ 77

1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi i na tym etapie edukacji obowiązują następujące kryteria ocen z zachowania:

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

A

B

C

D

Uczeń:

 •  Zawsze punktualnie przychodzi do szkoły i usprawiedliwia każdą nieobecność.
 • Systematycznie przygotowuje się do lekcji, zawsze odrabia zadania domowe.
 • Uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole.
 • Wykazuje aktywność podczas wszystkich zajęć.
 • Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.
 • Uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne.

 

Uczeń:

 • Stara się punktualnie przychodzić do szkoły i usprawiedliwiać każdą nieobecność.
 • Przygotowuje się do lekcji i zwykle odrabia zadania domowe.
 • Uzupełnia braki wynikające z nieobecności w szkole.
 • Wykazuje aktywność podczas zajęć.
 • Nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

 

 

Uczeń:

 • Czasami spóźnia się na lekcje.
 • Nie zawsze wykonuje polecenia nauczycieli.
 • Zdarza się, że nie odrobi zadania domowego i nie uzupełni braków wynikających z nieobecności w szkole.
 • Jest mało aktywny podczas lekcji.
 • Czasami przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

 

Uczeń:

 • Często spóźnia się na lekcje.
 • Nie usprawiedliwia nieobecności.
 • Nie wykonuje poleceń nauczycieli, jest bierny podczas lekcji.
 • Jest nieprzygotowany do zajęć i nie odrabia prac domowych.
 • Przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
 • W czasie przerw hałasuje i biega po korytarzu.
 • Bez powodu samowolnie opuszcza zajęcia.

 

 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

A

B

C

D

Uczeń:

 • Aktywnie pełni funkcje w samorządzie klasowym.
 • Starannie wypełnia obowiązki dyżurnego.
 • Z własnej inicjatywy podejmuje prace na rzecz klasy, szkoły i środowiska (dekoracje klasy, szkoły, dbanie o czystość w klasie i w szkole)
 • Szanuje mienie szkolne oraz własność prywatną i cudzą.
 • Bierze udział w konkursach.

Uczeń:

 • Wywiązuje się z pełnienia funkcji dyżurnego w klasie.
 • Podejmuje dodatkowe prace na rzecz klasy.
 • Szanuje mienie swoje, kolegów i szkolne.

 

Uczeń:

 • Nie zawsze wywiązuje się z obowiązków dyżurnego
 • Niechętnie  podejmuje dodatkowe prace w klasie.
 • Nie zawsze szanuje mienie szkolne.

 

Uczeń:

 • Nie angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły.
 • Celowo niszczy mienie szkolne, własność prywatną lub cudzą.
 • Nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków

klasowych i szkolnych.

 

 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły ;

A

B

C

D

Uczeń:

 • Aktywnie uczestniczy w apelach, akademiach i uroczystościach;
 • Zawsze nosi strój galowy na uroczystości szkolne i akademie;
 • Swoją postawą podczas uroczystości stanowi wzór dla innych.

 

Uczeń:

 • Bierze udział w apelach, akademiach i uroczystościach;
 • Nosi strój galowy na uroczystości szkolne i apele.
 • Potrafi właściwie zachować się podczas uroczystości.

 

Uczeń:

 • Nie zawsze uczestniczy w ważnych wydarzeniach szkolnych;
 • Nie zawsze nosi strój galowy na uroczystości szkolne i apele;
 • Zdarza mu się zapominać o właściwej postawie podczas uroczystości.

 

Uczeń:

 • Nie bierze udziału w apelach, akademiach i uroczystościach;
 • Nagminnie zapomina o stroju galowym na uroczystości szkolne i akademie;
 • Niewłaściwie zachowuje się podczas uroczystości.

 

 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

A

B

C

D

Uczeń:

 • Zawsze wypowiada się kulturalnie.
 • Jest wzorem do naśladowania.
 • Nie używa wulgaryzmów;

Uczeń:

 • Wypowiada się kulturalnie.
 • Nie stosuje zaczepek słownych wobec kolegów;

Uczeń:

 • Nie zawsze dba o piękno mowy ojczystej.
 • Czasami ubliża, stosuje zaczepki słowne wobec kolegów;

    Uczeń:

 • Często ubliża, stosuje zaczepki słowne wobec kolegów;
 • Wyraża się wulgarnie.

 

 

 

 

 

5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

A

B

C

D

Uczeń:

 • Bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 • Zawsze przestrzega zasad higieny osobistej;
 • Zawsze reaguje na niebezpieczne zachowania innych uczniów;
 • Nie stosuje przemocy psychicznej i fizycznej.
 • Potrafi w sposób bezpieczny i kulturalny korzystać z Internetu oraz właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia.
 • Aktywnie włącza się w zbiórkę materiałów wtórnych.

Uczeń:

 • Dba o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych;
 • Przestrzega zasad higieny osobistej;
 • Najczęściej reaguje na niebezpieczne zachowania innych;
 • Włącza się w zbiórkę materiałów wtórnych.
 • Stara się w sposób bezpieczny i kulturalny korzystać z Internetu oraz właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia.

 

Uczeń:

 • Nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
 • Stara się dbać o higienę osobistą;
 • Nie zawsze reaguje na niebezpieczne zachowania innych;
 • Nie zawsze w sposób bezpieczny i kulturalny korzysta z Internetu.
 • Czasami włącza się w działalność proekologiczną.

 

Uczeń:

 • Swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 • Najczęściej nie dba o higienę osobistą i zdrowie;
 • Opuszcza teren szkoły podczas przerw;
 • Stosuje zaczepki fizyczne wobec kolegów;
 • Przynosi i używa w szkole niebezpieczne przedmioty;
 • papierosy lub towarzyszy palącym;
 • Nie jest zainteresowany działalnością proekologiczną.

 

 

6) godne i kulturalne zachowanie;

A

B

C

D

Uczeń:

 • Podczas zajęć lekcyjnych zawsze stosuje się do ustalonych zasad.
 • W każdej okoliczności używa zwrotów grzecznościowych.
 •  Umie właściwie zachować się w szkole i poza nią.
 • Jest wzorem dla innych uczniów.

 

Uczeń:

 • Zachowuje się kulturalnie w szkole i na wycieczkach.
 • Pamięta o stosowaniu zwrotów grzecznościowych.
 • Dba o schludny wygląd.
 • Nie zaśmieca otoczenia.

 

Uczeń:

 • Bywa, że nie przestrzega ustalonych zasad.
 • Nie zawsze stosuje zwroty grzecznościowe.
 • -zdarza się, że w sposób nieuzasadniony korzysta z telefonu komórkowego, je lub pije na lekcji, żuje gumę…
 • Czasami nie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela.

Uczeń:

 • Nie przestrzega ustalonych zasad na lekcji oraz wycieczkach.
 • Nie stosuje zwrotów grzecznościowych.
 • Często je i pije na lekcji, żuje gumę.
 • Nie dba o własny wygląd i czystość otoczenia.
 • Nie reaguje bądź niewłaściwie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela.

 

 

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

A

B

C

D

Uczeń:

 • Zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 • Z własnej inicjatywy pomaga kolegom w nauce, działa na rzecz innych.
 • Jest tolerancyjny.
 • Zawsze jest prawdomówny.

 

Uczeń:

 • Okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły.
 • Przejawia gotowość do niesienia pomocy innym np. w  nauce
 • Zazwyczaj jest tolerancyjny
 • Stara się mówić prawdę.

 

Uczeń:

 • Nie zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 • Nie zawsze stosuje się do poleceń  nauczyciela i innych pracowników szkoły.
 • Bywa nietolerancyjny.
 • Czasami kłamie i oszukuje.

 

Uczeń:

 • Zachowuje się arogancko w stosunku do innych osób.
 • Lekceważy polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły.
 • Wyśmiewa się z innych.
 • Nie potrafi przyznać się do winy.
 • Nagminnie  kłamie i oszukuje.

 

§ 78

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym statucie.

3. W ocenieniu bieżącym zachowania uczniów wszyscy nauczyciele zobowiązani są do systematycznego uzupełniania dokumentacji szkolnej o wpisy dotyczące pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów na terenie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę.

4. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny.

5. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną.

6. W ocenianiu śródrocznym, rocznym i końcowym zachowania wychowawca uwzględnia:

1) samoocenę ucznia;

2) opinię nauczycieli uczących danego ucznia;

3) ocenę kolegów z danej klasy;

4) opinię pedagoga i innych pracowników szkoły.

 

§ 79

1. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
 • bierze udział w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • uczeń jest obowiązkowy i punktualny (bez godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień),
 • zawsze odrabia prace domowe.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi wykazuje się dużą uczciwością i prawdomównością,
 • wyróżnia się postawą społeczną, pomaga organizować akcje społeczne, bierze czynny udział w wolontariacie,
 • wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz klasy,
 • chętnie pomaga koleżankom i kolegom,
 • dba o mienie szkolne i reaguje na przypadki niszczenia go przez innych.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • zawsze nosi strój stosownie do sytuacji,
 • współorganizuje i aktywnie uczestniczy w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • potrafi przedstawić sylwetkę patrona szkoły,
 • zna hymn państwowy i hymn szkoły, zachowuje odpowiednią postawę w czasie śpiewania hymnów,
 • zawsze godnie reprezentuje szkołę w gminie, powiecie, województwie,
 • kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych,
 • dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek oraz w innych sytuacjach życia codziennego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • zawsze dba o kulturę języka własną i rówieśników,
 • zawsze używa form grzecznościowych,
 • zawsze potrafi dostosować swój język do sytuacji komunikacyjnej,
 • zawsze zwraca się po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 •  
 •  
 •  

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • nie wchodzi w konflikt z prawem,
 • potrafi w sposób kulturalny przejawiać postawę asertywną wobec niewłaściwych zachowań innych,
 • dba na co dzień o wygląd zewnętrzny, zmienia obuwie,
 • pomaga wszystkim, zwłaszcza słabszym i młodszym, w trudnych sytuacjach,
 • toleruje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową  i kulturową,
 • cechuje go: rzetelność, prawdomówność, dotrzymywanie obietnic.

g) okazuje szacunek rówieśnikom i osobom dorosłym.

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela,
 • angażuje się do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, spóźnił się nie więcej niż 5 razy (spóźnienia nieusprawiedliwione),
 • systematycznie odrabia prace domowe.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi wykazuje się uczciwością i prawdomównością,
 • aktywnie uczestniczy w akcjach społecznych, bierze udział w wolontariacie,
 • wykazuje aktywność w działaniach na rzecz klasy,
 • pomaga koleżankom i kolegom,
 • dba o mienie szkolne.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • zawsze nosi strój stosownie do sytuacji,
 • aktywnie uczestniczy w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • potrafi przedstawić sylwetkę patrona szkoły,
 • zna hymn państwa i szkoły, zachowuje odpowiednią postawę w czasie śpiewania hymnów,
 • godnie reprezentuje szkołę w gminie, powiecie, województwie,
 • kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych,
 • dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek oraz w innych sytuacjach życia codziennego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • zawsze dba o kulturę języka,
 • bardzo często używa form grzecznościowych,
 • bardzo często potrafi dostosować swój język do sytuacji komunikacyjnej,
 • zwraca się po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 • w każdej sytuacji przestrzega zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole,
 • dba o zdrowie swoje i innych, jest przeciwnikiem wszelkich używek,
 • nie powoduje konfliktów z rówieśnikami, cechuje go kultura osobista, tolerancja i odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania i współżycia społecznego w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • nie wchodzi w konflikt z prawem,
 • dba na co dzień o wygląd zewnętrzny, zmienia obuwie,
 •  stara się przeciwstawić  przejawom niewłaściwego zachowania  kolegów wobec innych,
 • w miarę swoich możliwości pomaga wszystkim, zwłaszcza słabszym i młodszym w trudnych sytuacjach,
 • toleruje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową i kulturową,

g) okazuje szacunek rówieśnikom i osobom dorosłym.

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • jest przygotowany do lekcji,
 • podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
 • angażuje się do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub uczestniczy w ich organizowaniu,
 • wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
 • opuścił do 6 godz. bez usprawiedliwienia, spóźnił się nie więcej niż 6 razy (bez usprawiedliwienia),
 • odrabia prace domowe.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi wykazuje się uczciwością i prawdomównością,
 • bierze udział w organizowanych akcjach społecznych i wolontariacie,
 • stara się być aktywny w działaniach na rzecz klasy,
 • stara się pomagać koleżankom i kolegom,
 • dba o mienie szkolne.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • - nosi strój stosownie do sytuacji,
 • - uczestniczy w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • - potrafi powiedzieć kilka zdań o patronie szkoły,
 • - zna hymn państwa i szkoły, zachowuje odpowiednią postawę w czasie śpiewania hymnów,
 • -  potrafi godnie reprezentować szkołę w najbliższym terenie,
 • -  kulturalnie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych,
 • - dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek oraz w innych sytuacjach życia codziennego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • dba o kulturę języka,
 • używa form grzecznościowych,
 • potrafi dostosować swój język do sytuacji komunikacyjnej,
 • stara się zwracać  po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania i stara się stosować do regulaminów i kontraktów obowiązujących w szkole,
 • panuje nad emocjami, nie prowokuje kłótni, bójek, nie znęca się psychicznie i fizycznie nad rówieśnikami,
 • troszczy się o własne zdrowie, nie ulega nałogom i nie namawia do nich,
 • nie używa telefonów komórkowych lub innego sprzętu do filmowania, fotografowani i nagrywania.

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • respektuje  zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy zachowania w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • nie wchodzi w konflikt z prawem,
 • dba na co dzień o wygląd zewnętrzny, zmienia obuwie,
 • nie obraża innych osób, słowem, gestem, czynem,
 • stara się być uczynnym wobec innych,
 • toleruje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową i kulturową.

g) prezentuje pozytywny stosunek do rówieśników i osób dorosłych.

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń , który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika itp.),
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • nie angażuje się do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych i nie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
 • opuścił od 7 do 14 godzin bez usprawiedliwienia, ma powyżej 6 nieusprawiedliwionych spóźnień.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi nie wykazuje się uczciwością i prawdomównością,
 • niechętnie bierze udział w akcjach społecznych i wolontariacie,
 • niechętnie wykazuje aktywność w działaniach na rzecz klasy,
 • niechętnie pomaga koleżankom i kolegom,
 • nie niszczy mienia szkolnego.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • nie zawsze dostosowuje strój do sytuacji,
 • biernie uczestniczy w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • zna patrona szkoły,
 • właściwie zachowuje się podczas śpiewania hymnów,
 • nie reprezentuje szkoły w najbliższym terenie,
 • zdarza się, że nie zawsze zachowuje się odpowiednio podczas uroczystości szkolnych, na wycieczkach i innych sytuacjach życia społecznego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • stara się dbać o kulturę języka,
 • stara się używać form grzecznościowych,
 • stara się dostosować swój język do sytuacji komunikacyjnej,
 • nie zawsze zwraca się po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 • stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz regulaminów szkolnych,
 • bez  większych zastrzeżeń zachowuje się na terenie szkoły i wyjazdach szkolnych,
 • nie ulega nałogom i stara się dbać o swoje zdrowie,
 • powoduje drobne konflikty, ale potrafi przyznać się do błędu i przeprosić,
 • nie używa w szkole telefonu bez zgody nauczyciel.

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • zdarza się, że nie respektuje  zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm zachowania w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • nie wchodzi w konflikt z prawem
 • stara się dbać o wygląd zewnętrzny, zmieniać obuwie,
 • stara się nie obrażać innych osób, słowem, gestem, czynem,
 • stara się udzielać pomocy potrzebującym,
 • toleruje odmienność światopoglądową, religijną, narodowościową i kulturową,
 • w przypadku niewłaściwego zachowania wobec innych potrafi przeprosić, w sytuacjach konfliktowych z rówieśnikami stosuje rozwiązania społecznie akceptowane.

g) zazwyczaj prezentuje pozytywny stosunek do rówieśników i osób dorosłych.

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
 • nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
 • nie angażuje się do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych,
 • zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
 • opuścił powyżej 15 godzin i często się spóźnia.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi nie wykazuje się uczciwością i prawdomównością,
 • nie bierze udziału w akcjach społecznych i wolontariacie,
 • nie wykazuje aktywności w działaniach na rzecz klasy,
 • nie pomaga koleżankom i kolegom,
 • niszczy mienie szkolne i rówieśników.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • nie nosi stroju stosownie do sytuacji,
 • nie uczestniczy w imprezach szkolnych,
 • nie zna sylwetki patrona szkoły,
 • niewłaściwie zachowuje się podczas śpiewania hymnów,
 • nie reprezentuje szkoły w najbliższym terenie,
 • swoim zachowaniem zakłóca przebieg uroczystości szkolnych,
 • nie dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek i innych sytuacjach życia codziennego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • wyraża się niestosownie,
 • nie stosuje form grzecznościowych,
 • rzadko dostosowuje swój język do sytuacji komunikacyjnej,
 • nie zwraca się po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 • nie przestrzega zasad i regulaminów szkolnych – ignoruje je,
 • jest wulgarny, arogancki, znęca się fizycznie i psychicznie nad innymi, ubliża, obmawia i ośmiesza innych,
 • świadomie szkodzi swojemu zdrowiu poprzez używanie substancji uzależniających,
 • wywiera demoralizujący wpływ na innych uczniów,
 • naraża zdrowie i bezpieczeństwo innych podczas zajęć, przerw lub wyjazdów szkolnych,
 • fotografuje, filmuje, nagrywa i upublicznia w internecie wizerunek innych bez ich zgody.

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • zdarza się, że lekceważy  zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy zachowania w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • nie wchodzi w konflikt z prawem,
 • nie stara się dbać o wygląd zewnętrzny, nie zmienia obuwia
 • obraża inne osoby słowem, gestem, czynem,
 • nie stara się udzielać pomocy potrzebującym,
 • zdarza się, że doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądowej, religijnej, narodowościowej i kulturowej,
 • nie podejmuje prób poprawy swojego zachowania i nie dotrzymuje podjętych zobowiązań,
 • w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstw.

g) zdarza się, że nie okazuje szacunku rówieśnikom iosobom dorosłym, naruszył zapisy ujęte w procedurach zachowania obowiązujących w szkole.

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) wywiązuje się z obowiązków ucznia:

 • nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),
 • jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
 • nie angażuje się do udziału w żadnych konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych,
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
 • opuścił powyżej 30 godzin i notorycznie się spóźnia.

b) postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej:

 • ma bardzo złe relacje z rówieśnikami i dorosłymi,
 • utrudnia organizowanie akcji społecznych czy wolontariatu,
 • nie wykazuje żadnej aktywności w działaniach na rzecz klasy,
 • nie pomaga koleżankom i kolegom,
 • świadomie i ze złą wolą niszczy mienie szkolne i rówieśników.

c) dba o honor i tradycje szkoły:

 • nie nosi stroju stosownie do sytuacji,
 • dezorganizuje przygotowania do imprez szkolnych,
 • nie zna sylwetki patrona szkoły,
 • nie zna hymnów państwowych i szkoły,
 • nie potrafi się odpowiednio zachować podczas śpiewania hymnów,
 • nie reprezentuje szkoły w najbliższym terenie,
 • swoim zachowaniem  nagminnie zakłóca przebieg uroczystości szkolnych,
 • narusza dobre imię szkoły podczas wycieczek i  w innych sytuacjach życia codziennego.

d) dba o piękno mowy ojczystej:

 • wyraża się wulgarnie,
 • nigdy nie stosuje form grzecznościowych,
 • nigdy nie dostosowuje swojego języka do sytuacji komunikacyjnej,
 • nie zwraca się po imieniu do kolegów/ koleżanek.

e) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:

 • stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych,
 • stosuje substancje uzależniające i namawia, częstuje innych,
 • wykazuje dużą agresję fizyczną, psychiczną i słowną,
 • wyłudza, kradnie, zastrasza, znęca się nad innymi,
 • przynosi do szkoły ostre narzędzia oraz inne niebezpieczne przedmioty i substancje,
 • wychodzi bez pozwolenia poza teren szkoły.

f) godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:

 • nie zachowuje zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm zachowania w każdej sytuacji, zarówno w szkole jak i poza nią,
 • wchodzi w konflikt z prawem,
 • nie stara się dbać o wygląd zewnętrzny, nie zmienia obuwia,
 • nagminnie obraża inne osoby słowem, gestem, czynem,
 • jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,

doprowadza do zatargów z kolegami z powodu ich odmienności światopoglądowej,religijnej, narodowościowej i kulturowej,

 • w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa,
 • demoralizuje innych poprzez swoje zachowanie, nakłania do nieodpowiednich zachowań,
 • demonstracyjnie reaguje na zwróconą mu uwagę (odwraca się, odchodzi, wyśmiewa, dopuszcza się wyzywających gestów).

g) lekceważąco odnosi się do rówieśników i osób dorosłych, naruszył zapisy ujęte w procedurach zachowania obowiązujących w szkole.

 

§ 80

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed zakończeniem I semestru.

3. Przy ustalaniu oceny śródrocznej lub rocznej z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

4. W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku,

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

5. Na klasyfikację końcową składają się,

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.

7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na,

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 

§ 81

1. Nie później niż na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują pisemnie  ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego śródrocznych lub rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie nagannej lub nieodpowiedniej zachowania

1) Na dwa tygodnie przed śródrocznym lub rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują przez dziennik elektroniczny o przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania.

2.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

3.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo oświatowe, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

2. Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dzienniczka ucznia informacji  o zebraniu, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.

3. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak potwierdzenia w dzienniczku ucznia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

4. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania,

1) w ciągu 7 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z pisemnym wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),

2) nauczyciel lub odpowiednio wychowawca spisuje z uczniem kontrakt, który zawiera,

a) formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,

b) termin podwyższenia;

3) pod kontraktem podpisuje się uczeń oraz jego rodzice i nauczyciel,

4) tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,

5) dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku szkolnego.

5. Na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają
i wpisują do dziennika lekcyjnego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 82

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 2 i 3 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n ustawy.

4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

5. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

§ 83

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową.

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.

 

§ 84

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która,

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 85

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

5. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7 ustawy.

6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

7. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 86

1. W ósmej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

§ 87

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania, kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem.
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 4. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.
 5.  

ROZDZIAŁ IX

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

§ 88

1.    Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Efektem końcowym realizacji programu ma być przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru ścieżki kształcenia oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu w przyszłości aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy.

2. Podstawowe cele pracy w zakresie doradztwa zawodowego,

 1. przygotowanie uczniów do świadomego i trafnego planowania kariery zawodowej;
 2. wzbudzanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny;
 3. rozpoznanie przez uczniów własnych predyspozycji i zainteresowań;
 4. zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy o zawodach;
 5. kształtowanie postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy;
 6. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania;
 7. uczulanie uczniów na potrzebę konfrontowania swojego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu;
 8. zapoznanie z polskim systemem edukacji i strukturą szkolnictwa;
 9. przybliżenie zasad rekrutacji do szkół wyższego stopnia.

3. Zadania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia kariery zawodowej;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 7. kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów, doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.;
 8. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

4. Sposoby realizacji zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w ramach,

 1. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 2. zajęć przedmiotowych;
 3. warsztatów;
 4. porad i konsultacji;
 5. gazetek tematycznych.

5. Szkoła  współpracuje w miarę realizacji swoich potrzeb z następującymi instytucjami doradczymi,

 1. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim;
 2. szkołami ponadpodstawowymi;
 3. OHP.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI

 

§ 89

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3. Rodzice są obowiązani do,

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego w przypadku dziecka objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,

7) pisemnego poinformowania nauczyciela oddziału przedszkolnego o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.

 

§ 90

1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych,

1) na pisemną, telefoniczną lub osobistą prośbę rodzica,

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor.

 

§ 91

 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do,

1) spotkań z wychowawcą klasy lub nauczycielem zgodnie z przedstawionym na początku roku szkolnego terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (zebrania, tzw. „dni otwarte”)

2) indywidualnych kontaktów z wychowawcą klasy lub nauczycielem po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w godzinach pracy nauczyciela na terenie szkoły w sposób niezakłócający pracy szkoły,

3) porad pedagoga szkolnego,

4) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

5) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.

2. Do obowiązków rodziców należy,

1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,

2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

3. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin rady rodziców.

4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniem, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

ROZDZIAŁ V

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

§ 92

1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci objętych rocznym obowiązkiem przedszkolnym.

2. Oddział przedszkolny zachowuje odrębności programowe a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola.

3. Wszelkie zapisy statutu odnoszące się do uczniów szkoły odnoszą się również do dzieci z oddziału przedszkolnego, odnoszące się do nauczycieli i pracowników odnoszą się do nauczycieli oddziału przedszkolnego.

§ 93

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w oddziale przedszkolnym.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

3. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym, warunki udzielenia zezwolenia reguluje art. 37 ustawy Prawo oświatowe.

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 9 lat.

5. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci pięcioletnie na pisemną prośbę rodziców i za zgodą dyrektora.

§ 94

 1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowani są kandydaci zamieszkujący na obszarze gminy Stanisławów.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek z ust. 1 niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Stanisławów mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po postępowaniu rekrutacyjnym, o którym jest mowa w ust. 2, szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Jeżeli liczba kandydatów zamieszkujących poza terenem gminy Stanisławów jest większa niż liczba wolnych miejsc, również przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, o którym jest mowa w ust. 2.

 

§ 95

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej oddział przedszkolny realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka, mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania poprzez:

1) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

2) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

3) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

5. Wobec rodziców oddział przedszkolny pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

6. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oddział przedszkolny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Oddział przedszkolny przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

 

§ 96

1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin spacerów i wycieczek,

3) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

4) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

 

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

3. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do szkoły (do momentu odebrania dziecka przez pracownika szkoły) oraz w drodze dziecka ze szkoły do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika szkoły przez rodzica).

4. W uzasadnionych przypadkach organizację przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły ustala indywidualnie dyrektor z rodzicami dziecka, kierując się dobrem dziecka i rodziny oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

§ 97

 1. Oddział przedszkolny organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
 2. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

13. Współpraca zespołu z rodzicami to:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 98

1. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w oddziale przedszkolnym polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności terapeuta pedagogiczny, pedagog, logopeda.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie,

1) zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) porad i konsultacji,

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 99

 

 1. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie przekracza 25 wychowanków.
 2. W przypadku przyjęcia ucznia po rozpoczęciu roku szkolnego, który zwiększy liczbę powyżej 25 mają zastosowanie przepisy z § 25 niniejszego statutu.

§ 100

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oddziale przedszkolnym w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Tygodniowy czas pracy oddziału przedszkolnego, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wynosi 25 godzin tygodniowo ( 5 godzin dziennie) oraz 1 godzina religii w tygodniu.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

4. Czas trwania zajęć  jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 30 minut.

5. Zajęcia z  religii i nauka języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu po  po 30 min.

6. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 

 

§ 101

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad  oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.  Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

§ 102

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczony do użytku przez dyrektora program wychowania przedszkolnego.

2. W oddziale przedszkolnym nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb oddziału przedszkolnego są dopuszczane przez dyrektora.

 

§ 103

1. Przed nauczycielem pracującym w oddziale przedszkolnym, poza obowiązkami wymienionymi w § 43, stoją następujące zadania:

1) ustalenie ramowego rozkład dnia z uwzględnieniem,

a) zasad ochrony zdrowia i higieny pracy dziecka oraz oczekiwań rodziców,

b) czasu przyprowadzania i odbierania dzieci,

c) godziny posiłków,

d) czas przeznaczonego na nauczanie, wychowanie i opiekę.

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

3) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

4) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym; zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w dokumencie wiadomości i umiejętności,

5) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,

6) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego, np. wspólna organizacja wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

 

§ 104

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.

2. Do 30 kwietnia rodzice otrzymują „ Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

§ 105

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w § 93 ust. 3 - w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej.

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 106

 1. W roku 1999 szkoła przyjęła imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od tego roku szkoła posiada też sztandar, a od 2002 roku własny hymn.
 2. Szkoła używa logo:

 

§ 107

 1. Szkoła posiada własny ceremoniał: Rozpoczęcie i Zakończenie roku szkolnego, Święto Patrona, Pasowanie uczniów klas pierwszych, Pasowanie na czytelnika, Pożegnanie najstarszej klasy i przekazanie sztandaru szkoły.
 2. Wszystkim ważniejszym, oficjalnym uroczystościom szkolnym oraz pozaszkolnym – jeśli jest to uzasadnione – towarzyszy poczet sztandarowy ze sztandarem szkoły.
 3. Podczas ważniejszych uroczystości i imprez szkolnych oraz środowiskowych uczniów obowiązuje strój galowy, odśpiewany zostaje hymn państwowy lub hymn szkolny, uroczystościom towarzyszy poczet sztandarowy.
 4. W uroczystościach i imprezach szkolnych bierze udział cała społeczność szkolna lub uczniowie z poszczególnych etapów edukacyjnych.

§ 108

1. Ze statutem szkolnym mają obowiązek zapoznać się nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice uczniów.

2. Statut znajduje się w czytelni biblioteki szkolnej, gabinecie dyrektora oraz jego treść jest zamieszczona na szkolnej stronie internetowe.

3. Wybrane fragmenty statutu mogą być zamieszczane na szkolnych tablicach ogłoszeń.

§ 109

 1. Tryb wprowadzania zmian w statucie jest identyczny jak tryb jego uchwalania.
 2. Dyrektor opracowuje tekst ujednolicony niniejszego statutu po każdorazowej nowelizacji.
 3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

 

Metryka

 • opublikował: Magdalena Kożuch
  data publikacji: 2019-06-28 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 846
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-06-28 13:23:35